Livsmedelsindustri

 • Grundorsaksanalys i praktiken – live online

  Om man inte vet orsaken till ett problem vet man heller inte hur det ska lösas för att förhindra upprepning. Förmågan att leda och bidra i processer där grundorsaker söks för avvikelser är avgörande i ett företags förbättringsarbete. På den här utbildningen får du öva på verktyg för grundorsaksanalys och skapa egna insikter i vad som krävs för att lyckas.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som leder eller deltar i förbättringsarbete och hantering av avvikelser.

  SyfteAtt utveckla förmågan att utföra grundorsaksanalyser genom att tillämpa metoder …

  Read more...

 • Food Safety UppDate 2023 - live online


  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Har du inte möjlighet att närvara på plats kan du delta live online via Zoom. Lyssna på och via chatt interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier- Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras- Kemiska faror i …

  Read more...

 • Food Safety UppDate 2023

  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier - Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras - Kemiska faror i …

  Read more...

 • Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet - live online

  Ledarskapet är avgörande hur väl en organisation lyckas med i arbetet med sitt ledningssystem och bygga en positiv kultur för livsmedelssäkerhet. För att ha ett ledarskap som driver och utvecklar organisationen i rätt riktning är en av nycklarna insikter om betydelsen av det personliga ledarskapet. Det är många olika dimensioner att beakta och verktyg som kan användas i ledarskapet för livsmedelssäkerhet.

  "Utbildningen gav mig massa inspiration och kunskap i ämnet. Jag fick en djupare förståelse för vad ”kultur” innebär och utbildningen var även utvecklande på ett personligt plan. Kursledaren är väl insatt i ämnet och lyckas både förmedla kunskap och inspiration. Bergström & Hellqvist är proffsiga, trevliga, roliga och kombinerar det med en stor ämneskunskap och branschkännedom."

  Anna Hedelin, Kvalitetsspecialist - Almondy

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har en ledarroll för att driva och utveckla arbetet med livsmedelssäkerhet. Du arbetar som t.ex. representant i ledningen, kvalitetschef, ledare för …

  Read more...

 • Riskhantering hot och sabotage TACCP - live online

  Livsmedelskedjan är sårbar för uppsåtliga attacker och varje aktör måste ta sitt ansvar skydda den mot sabotage och hot. Ett systematiskt och proaktivt angreppssätt är avgörande för att förstå hotbilder samt hantera risker och händelser. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för sabotage vilka kan påverka produkter och leveranser. Det gäller att ha en lämplig organisation samt praktiska metoder för att bedöma och hantera risker. I det ingår att agera förebyggande och respondera vid incidenter och händelser. På den här utbildningen lär du dig mer om den kunskap och de metoder som finns inom området som rör TACCP och food defence.

  "Utbildningen gav mig djupare och bredare insikter i vilka risker som vi lever med i dagens samhälle. Den gav även förståelse för vad som krävs av våra riskanalyser och hur vi kan hantera riskerna i livsmedelskedjan. Upplägget som varvade teoretiska delar med övningar i lagom långa sekvenser gjorde utbildningen bra och givande."

  Hans Wickström, mejerichef – ÅCA, Ålandsmejeriet

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets arbete med säkerhet. Kursen är även lämplig för personer i ledningsgrupper, HR, kvalitet, fastighet och …

  Read more...

 • Riskhantering matbedrägeri VACCP - live online

  Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgifter som säger att ca 5-10% av den mat det handlas med globalt är berörd. Företag behöver agera proaktivt för att hålla det man lovar och garantera kvaliteten på produkter och varumärke. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för matbedrägerier och hur de kan hanteras i olika delar av livsmedelkedjan.

  "Utbildningen gav mig djupare och bredare insikter i vilka risker som vi lever med i dagens samhälle. Den gav även förståelse för vad som krävs av våra riskanalyser och hur vi kan hantera riskerna i livsmedelskedjan. Upplägget som varvade teoretiska delar med övningar i lagom långa sekvenser gjorde utbildningen bra och givande."

  Hans Wickström, mejerichef – ÅCA, Ålandsmejeriet

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet för att hantera matbedrägerier. Du arbetar inom t.ex. inom kvalitet, inköp, leverantö …

  Read more...

 • Märkning av livsmedel - live online

  En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror. Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven. Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

  "Utbildningen gav mig ökad förståelse och kunskap gällande märkning av livsmedel samt vetskap om relevant information och var man hittar den. Den har ett bra upplägg med tydlighet, bra tempo, lagom många och långa pauser. Utbildaren är väldigt erfaren och kunnig vilket gjorde utbildningen mycket givande. Bergström & Hellqvist kännetecknas av hög kunskap, kompetens och god kommunikation."

  Astrid Folin, Kvalitetsutredare - Lidl Sverige KB

  MålgruppKursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.

  SyfteAtt utveckla …

  Read more...

 • Riskbaserad leverantörsrevision - live online

  Leverantörerna har stor inverkan på er verksamhet och era förutsättningar att tillverka och/eller sälja säkra livsmedel med rätt kvalitet. Det finns olika sätt att styra leverantörer, t.ex. genom avtal/kontrakt, specifikationer och krav på certifiering enligt vedertagna standarder. En certifiering är dock ingen garanti för att leverantören lever upp till just ditt företags specifika krav och förväntningar. Vid egna leverantörsrevisioner finns en större möjlighet att utvärdera leverantören med inriktning på det som är viktigast för ert företag och era varumärken. Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen.

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll vid revisioner av leverantörer t.ex. leverantörsrevisor inköpare och kvalitetsansvariga. Syfte Att utveckla förmå …

  Read more...

 • Fördjupning för interna revisorer - live online

  När du varit intern revisor ett tag är det stimulerande att få fördjupning, inspiration och nya infallsvinklar. Hur kan jag utveckla mig i min roll som internrevisor? Hur kan vi lösa knäckfrågor i vår revisionsverksamhet? Hur kan vi öka värdet av interna revisioner? Hur tänker och arbetar internrevisorer på andra företag?

  "Utbildningen gav massor med inspiration! Vi fick flera frågor som jag själv fick reflektera kring och sedan diskutera med andra deltagare vilket var givande. En oerhört kunnig och inspirerande utbildare som genomförde utbildningen pedagogiskt och använde tekniken på ett bra sätt. Jag fick mer energi att jobba som intern revisor."

  Anneli Folke, QA-tekniker - Arla Foods

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är utbildad intern revisor.

  SyfteUtbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i intern revision och bidra till utveckling av er interna …

  Read more...

 • Hälsofaror i livsmedel - live online

  Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vilka faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagstiftningen anger skyldigheten hos såväl kontrollmyndighet som livsmedelsföretag att besitta kunskaper om relevanta hälsofaror. På denna faktamatade utbildning får du gedigen kunskap om bl.a. förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inkl. allergener), samt vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. Fakta på utbildningen grundar sig i vetenskapliga referenser, som du får med dig hem som ett stöd i fortsatt kunskapsuppbyggnad.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, restaurang eller butik. 

  SyfteUtbildningens syfte ä …

  Read more...

 • HACCP i praktiken - live online

  Att våra produkter är säkra är väl självklart!? Kunder, myndigheter och enskilda konsumenter skärper sina krav på att livsmedel ska vara garanterat säkra. För ett livsmedelsföretag är det viktigt att känna trygghet internt och kunna bevisa för omvärlden att man styr och kontrollerar riskerna för livsmedelssäkerheten, så att enbart säkra livsmedel levereras till kunderna. I praktiken innebär det att företaget måste ha ett väl fungerande kontrollsystem, som bygger på principerna enligt HACCP. För ett väl fungerande HACCP-system krävs att det finns kunniga medarbetare i organisationen som är medvetna om risker för livsmedelssäkerheten och att de bidrar aktivt.

  "Jag har gått HACCP-utbildningar tidigare så det blev en givande uppfräschning som stärkte kunskaperna. En kunnig föreläsare och upplägget håller deltagaren intresserad hela tiden.   

  Per Svensson, …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa ISO 28000 – live online

  Lär dig om ISO 28000 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att proaktivt hantera säkerhetsrisker förknippade med din organisation och er leveranskedja. Kraven på att organisationer i leveranskedjan för livsmedel har certifierade, eller på annat sätt verifierade, ledningssystem för säkerhetsledning ökar. På utbildningen får du veta hur olika säkerhetsrisker kan bedömas och hanteras samt hur processer kan integreras i en organisations ledningssystem på ett framgångsrikt sätt.

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets säkerhetsledning. Kursen är även lämplig för personer i ledningsgrupper, HR, fastighet och logistik. …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa ISO 14001 – live online

  Lär dig om ISO 14001 och hur den kan tillämpas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kraven på miljöhänsyn ökar från såväl marknaden som myndigheter. Allt fler företag inför miljöledningssystem för att kunna visa på att de tar sitt ansvar för miljön på ett trovärdigt sätt. Ett framgångsrikt miljöarbete bygger på struktur och kontinuitet och innebär att minskad miljöpåverkan, riskreducering och bättre ekonomi går hand i hand.

  Målgrupp

  Kursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets miljöarbete. Kursen är även utmärkt för företagets ledning.Syfte

  Ge deltagaren förutsättningar för …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa IP Livsmedel – live online

  Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad de lovar. Kraven ökar på att livsmedelsföretag ska kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet. IP Livsmedel är en standard som används i Sverige och som ger en god grundcertifiering. En bra tillämpning av och en certifiering mot  kraven i IP Livsmedel visar att företaget lever upp till lagkrav och hanterar risker relaterat till livsmedelssäkerhet, kvalitet och matfusk. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IP Livsmedel och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken i ditt företag.

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet på företaget, t.ex. kvalitetsansvarig, produktionschef, arbetsledare och intern revisor. …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa IFS Food – live online

  Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. Flera dagligvarukedjor betraktar idag IFS Food som ett baskrav på sina leverantörer. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IFS Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken för att skapa värde och affärsnytta.

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor. …

  Read more...

 • Intern revision för ISO 22000/FSSC 22000 - live online

  Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt ISO 22000 och FSSC 22000. Med rätt utbildning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver ledningssystemet och arbetet med livsmedelssäkerhet framåt. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

  "Utbildningen gav mig en gedigen faktagrund att stå på i mitt fortsatta arbete – men framförallt gav den mig en riktig inspirationsskjuts! Utbildaren var mycket engagerad och påläst med bra  …

  Read more...

 • Intern revision för BRC Food - live online

  Med rätt utbildning och inställning blir interna revisorer förbättringsagenter som driver arbetet med kvalitet och produktsäkerhet framåt. Interna revisioner är ett krav för att få och bibehålla certifikat enligt BRC Food. För framgångsrika revisioner krävs god kunskap i standarden och i metoder för att förbereda, genomföra, rapportera och följa upp interna revisioner.

  "Utbildningen gav mig en fördjupad kunskap i BRC standarden på ett mycket effektivt och tydligt sätt. Det var en bra blandning mellan övning och teoretisk genomgång, vilket gör att man blir nyfiken på …

  Read more...

 • Fördjupning i HACCP - live online

  Att livsmedel alltid ska vara säkra för konsumtion, är självklart för såväl kunderoch konsumenter som för myndigheter. Misslyckas man som företag med att uppfylla denna självklarhet, kan det få ödesdigra konsekvenser för både konsument och det egna företaget. HACCP är den metodik som används för att hantera risker för livsmedelssäkerheten och det är ett grundelement i de olika standarderna för livsmedelsbranschen, t.ex. ISO 22000, FSSC 22000, BRC Food och IFS Food. För att bli det effektiva verktyget för att hantera riskerna för livsmedelssäkerheten, gäller det att HACCP-metodiken tillämpas på rätt sätt och av kompetenta personer. På denna kurs får du lära dig hur ett HACCP-system skapas, organiseras, leds, följs upp och utvecklas.

  "Fördjupning i HACCP – live online gav mig en nödvändig grund för att kunna leda och driva HACCP-arbetet framåt. Utbildningen är pedagogiskt upplagd och har en bra kombination av teori och praktik genom gruppövningar. Bergström & Hellqvist genomför utbildningen på ett mycket bra sätt med det digitala verktyget. Kursledaren har erfarenhet och kompetens och håller hela tiden ett högt fokus vilket fångar och motiverar deltagarna"

  Jonas Nilsson, Quality & Food Safety Team Leader - Asept international AB

  Målgrupp Kursen vänder sig i första hand till dig som är ledare för HACCP-grupp eller livsmedelssäkerhetsgrupp, eller andra personer med en nyckelfunktion i arbetet med HACCP. Syfte Kursen ska ge en …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa FSSC 22000 – live online

  Certifieringsprogrammet FSSC 22000 som är initierat av Foundation for Food Safety Certification bygger på certifiering mot ISO 22000 tillsammans med ISO/TS 22002-1 och FSSC 22000 tilläggskrav. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i ISO 22000, ISO/TS 22002-1 samt tilläggskraven i FSSC 22000 version 5.1 och vad som är viktigt att tänka på när de tillämpas i ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet.

  "En informativ utbildning där utbildaren var mycket duktig på att förmedla innehållet på ett förståeligt och enkelt sätt. Jag fick både mycket bekräftat att vårt företag är på rätt väg men också tips och tankar kring hur vi kan utveckla oss vidare och bli ännu bättre. Det bästa med utbildningen var kombinationen med grunderna i FSSC och erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Att utbildningen gick live online passade mig väl och vår utbildare lyckades på ett mycket bra sätt förmedla budskapen och samtidigt fånga mig som lyssnare under hela utbildningen. Tekniken fungerade kanonbra! Bergström & Hellqvist har gjort ett mycket professionellt intryck på mig med kompetent och glädjespridande utbildare."

  Stina Andersson, Kvalitetschef - Ello i Lammhult Chark och Slakt AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet. Det är även lämpligt för företagsledningen.SyfteGe deltagaren en god kunskap i FSSC 22000 och idé …

  Read more...

 • Utbildningar live online

  Utbildningar live online är ett utmärkt alternativ till fysiska utbildningar.

  Live online genomförs i samma anda som våra kunder och deltagare är vana vid. Ett stort engagemang, god dialog och en …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa BRC Food – live online

  Larmen om mat som skadar eller gör konsumenter sjuka syns nästan dagligen i massmedia. Kraven på att konsumenten ska få säkra livsmedel av utlovad kvalitet ökar från såväl myndigheter som marknaden. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. BRCGS Global Standard for Food Safety (BRC Food) är en standard som flera av de stora dagligvarukedjorna i Sverige och Europa idag har som baskrav på sina leverantörer av egna märkesvaror. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i BRC Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken.

  "Jag fick fördjupad kunskap om och förståelse för BRC. Utbildningen kännetecknas av kvalitet med en bra mix mellan teori, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Utbildarens kunskap och entusiasm gav inspiration och vidareutveckling av kunskaperna. Bergström & Hellqvists signum är kvalitet, professionalism och branschkännedom"

  Karin Olsson, Controller och internrevisor – Triumf Glass AB

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor. …

  Read more...

 • Vad är IFS?

  IFS är en förkortning av International Featured Standards, som är en sammanslutning av detaljhandelsföretagen och livsmedelsindustriföretag. Det är alltså ingen standard utan en organisation som har …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa IFS Food

  Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

  Marknadens krav på garantier och system för livsmedelssäkerhet och produktkvalitet ökar. Flera dagligvarukedjor betraktar idag IFS Food som ett baskrav på sina leverantörer. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IFS Food och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken för att skapa värde och affärsnytta.  

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har en central roll i arbetet med livsmedelssäkerhet och kvalitet, t.ex. kvalitetschef, kvalitetssamordnare, produktionschef, arbetsledare och intern revisor. …

  Read more...

 • Food Safety and HACCP - The Basics

  Welcome to the online training Food Safety and HACCP - The Basics!

  This training provides you with basic knowledge about food safety, prerequisites and food safety control systems like HACCP.  With the right knowledge and the right behavior you will do your part to ensure safe food to the consumers.

  If you complete all parts of the course and have correct results on all questions in the quiz knowledge test, you will receive a certificate.

  Target groupThe online training is a basic training which can be offered to any employee working in a food manufacturing organization.

  AimTo give basic knowledge of food safety and HACCP in food …

  Read more...

 • Vad är livsmedelslagen?

  Med anledning av Sveriges EU-medlemskap behöver Sverige ta hänsyn till de bestämmelser och lagar som finns kring livsmedelshantering på EU-nivå. Det handlar bland annat om livsmedelskontroll och …

  Read more...

 • Personalhygien i livsmedelsindustrin

  Välkommen till onlineutbildningen Personalhygien i livsmedelsindustrin!

  Utbildningen ger dig de kunskaper inom personalhygien som krävs för att arbeta i livsmedelsindustrin. Att du har rätt kunskap och rätt beteende bidrar till en god hygien och säkra livsmedel till konsumenterna. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på frågor och kunskapstest får du ett intyg.

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom livsmedelsindustrin och med livsmedelstillverkning. Den passar både stora och små livsmedelsföretag och alla typer av branscher. …

  Read more...

 • Vad är GFSI?

  Global Food Safety Initiative (GFSI), startades i maj 2000 av organisationen The Consumer Goods Forum (tidigare CIES). The Consumer Goods Forum är ett nätverk som består av de största …

  Read more...

 • Vad är ISO?

  ISO, International Organization for Standardization, är världens största organisation för utveckling av frivilliga och oberoende standarder.

  ISO är en sammanslutning av nationella …

  Read more...

 • Vad är FSSC 22000?

  FSSC är en förkortning av Food Safety System Certification. FSSC 22000 är ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenterna med säkra livsmedel.

  Certifieringsprogrammet FSSC 22000 …

  Read more...

 • Vad är ISO/TS 22002?

  I ISO/TS 22002 specificeras kraven på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet. TS står för Technical Specification vilket indikerar att de har mer specifika krav i standarden i jämförelse med …

  Read more...

 • Vad är ISO 22000?

  ISO 22000 är en standard med krav på ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Standarden riktar sig till alla aktörer i livsmedelskedjan samt organisationer som levererar in i livsmedelskedjan, t.ex. fö …

  Read more...

 • Vad är ISO 28000?

  Standarden ISO 28000 innehåller krav på säkerhetsledningssystem. Standarden riktar sig till alla aktörer i en leveranskedja, t.ex. livsmedelskedjan, som systematiskt behöver arbeta med hantera risker …

  Read more...

 • Vad är BRC?

  BRC är en förkortning av British Retail Consortium, som är en sammanslutning av detaljhandelsföretagen i Storbritannien. Det är alltså ingen standard utan en organisation. Inom bolaget BRCGS, som …

  Read more...

 • Vad är HACCP?

  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en metod som används av företag som tillverkar och hanterar livsmedel. Syftet med HACCP är att konsumenten ska förses med säkra livsmedel. Det uppnås …

  Read more...

 • Förstå och tillämpa IP Livsmedel

  Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

  Konsumenter och kunder ska alltid kunna vara säkra på att de får livsmedel som är säkra och håller vad de lovar. Kraven ökar på att livsmedelsföretag ska kunna visa efterlevnad av något vedertaget certifieringsprogram. I takt med denna utveckling har det utvecklats standarder för livsmedelssäkerhet och kvalitet. IP Livsmedel är en standard som används i Sverige och som ger en god grundcertifiering. En bra tillämpning av och en certifiering mot  kraven i IP Livsmedel visar att företaget lever upp till lagkrav och hanterar risker relaterat till livsmedelssäkerhet, kvalitet och matfusk. På utbildningen ger vi dig en god kunskap i IP Livsmedel och hur centrala krav kan tillämpas i praktiken i ditt företag.

  SyfteAtt ge kunskap om innehållet i IP Livsmedel och hur standarden kan tillämpas i företag som har en fysisk hantering av livsmedel, samt belysa vad som är viktigt i arbetet med system för …

  Read more...

 • Riskbaserad leverantörsrevision

  Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

  Leverantörerna har stor inverkan på er verksamhet och era förutsättningar att tillverka och/eller sälja säkra livsmedel med rätt kvalitet. Det finns olika sätt att styra leverantörer, t.ex. genom avtal/kontrakt, specifikationer och krav på certifiering enligt vedertagna standarder. En certifiering är dock ingen garanti för att leverantören lever upp till just ditt företags specifika krav och förväntningar. Vid egna leverantörsrevisioner finns en större möjlighet att utvärdera leverantören med inriktning på det som är viktigast för ert företag och era varumärken. Leverantörsrevisioner genomförs under en begränsad tid och det gäller att utnyttja tiden på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. För att uppnå det krävs ett riskbaserat angreppssätt som ger fokus på rätt saker under revisionen.

  ”Utbildningen gav ett helt annat perspektiv och nytt tankesätt kring leverantörsrevisioner med fokus på specifika risker. Den har givande föreläsningar som varvas med bra grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Bergström & Hellqvist är professionella med mycket duktiga utbildare som är utmanande.”

  Darren Knight - Senior Quality Technical Specialist, Santa Maria Paulig Group

  Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en nyckelroll vid revisioner av leverantörer t.ex. leverantörsrevisor inköpare och kvalitetsansvariga. Syfte Att utveckla förmå …

  Read more...

 • Revisioner

  Vi utför revisioner av kundens egna verksamhet (internrevision) och hos kundens leverantörer (leverantörsrevision).  Interna revisionerMed utgångspunkt i en process och helhetssyn på kundens …

  Read more...

 • Konsulttjänster

  Vi levererar högkvalitativa konsulttjänster med ett personligt engagemang till livsmedelsindustrin.Våra industrikunder är både globala, stora och små och spänner över alla typer av livsmedel. Vi  …

  Read more...

 • Märkningsgranskning

  Ta hjälp av oss för att säkerställa att märkningen av att företagets produkter uppfyller gällande lagkrav enligt Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation till konsumenter.Mä …

  Read more...

 • Miljö

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert ledningssystem för miljö för att öka dess värde och förbättra resultaten. 

  Vi arbetar nära kunden i rollen som extern projektledare, konsultstöd/ …

  Read more...

 • Förbättringsarbete och process

  Vi erbjuder konkret handledning i ert förbättringsarbete.

  Har ni knäckfrågor som ni inte lyckas lösa? Har ni svårt att finna källan till avvikelser och problem, som kostar massor av pengar? Saknar …

  Read more...

 • Kvalitet

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert ledningssystem för kvalitet för att öka dess värde och förbättra resultaten. 

  Vi arbetar nära kunden i rollen som extern projektledare, konsultstöd/ …

  Read more...

 • Märkning av förpackade livsmedel

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Märkning av förpackade livsmedel!

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur färdigförpackade livsmedel ska märkas, något som är viktigt både för dig som utformar märkning och dig som kontrollerar att märkningen är rätt och lagenlig. I utbildningen får du många exempel på bra och mindre bra märkning och tips för att nå framgång i arbetet med märkning. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på alla quizfrågor får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar professionellt med märkning av livsmedel och behöver grundläggande kunskaper om hur livsmedel ska märkas.SyfteUtbildningens syfte är att …

  Read more...

 • Livsmedelssäkerhet

  Ta hjälp av oss för att utveckla och uppdatera ert ledningssystem för livsmedelssäkerhet. Genom att använda vedertagna metoder och vår mångåriga erfarenhet kan vi hjälpa er att:

  - Utveckla ett …

  Read more...

 • Onlineutbildningar för livsmedelsindustrin

  Vi erbjuder öppna onlineutbildningar för dig som arbetar inom livsmedelsindustrin.

  När du vill och var du vill. Våra onlineutbildningar kan du gå via läsplattan, mobilen eller datorn. 

  "Bergströ …

  Read more...

 • Bakterier

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Bakterier!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om patogena bakterier som kan förekomma i livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma vilka bakterier som kan vara förknippade med olika livsmedel och olika processer och hur dessa kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Jag upplevde utbildningen som variationsrik och intressant. Texterna och filmerna är informativa med lagom bredd och djup och bra tydlighet. Utbildningen var mycket givande."

  Charlotte Pettersson Kvalitetsstyrare - HKScan

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Parasiter

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Parasiter!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om parasiter, med fokus på förekomst och problematik relaterat till parasiter i olika livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt parasiter kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som parasiter förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Mögel och jäst

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Mögel och jäst!

  Utbildningen ger dig kunskap om mögel och jäst som kan förekomma i livsmedel, med fokus på förskämmande och patogena mikroorganismer. Efter utbildningen kan du bedöma vilka mögel- och jästsvampar som kan vara förknippade med olika livsmedel och processer samt hur de kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med rätt kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på i livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "En nyttig och lärorik utbildning."

  Elisabeth Nilsson Ekonomiansvarig och medlem i HACCP-team - Skåne-möllan AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Lär känna HACCP

  Välkommen till onlineutbildningen Lär känna HACCP - Codex Alimentarius!

  Utbildningen ger dig god inblick i vad HACCP-metodiken enligt Codex Alimentarius innebär. Du får även tips på hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen är inspirerande källa till information för den som lära sig mer om HACCP eller vill få nya infallsvinklar.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Korta, koncisa föreläsningar med en kunnig och pedagogisk föreläsare som förankrar teorin med praktiska exempel. Det är enkelt att göra återblickar i utbildningen."

  Gunnar Olsson Supply Chain & Quality Manager - Micvac AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig i livsmedelsindustrin eller detaljhandeln som behöver veta mer om HACCP. Den lämpar sig för dig som är t.ex. ledare eller nyckelperson i produktionen, inköp, …

  Read more...