Kontrollmyndighet

 • Food Safety UppDate 2023 - live online


  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Har du inte möjlighet att närvara på plats kan du delta live online via Zoom. Lyssna på och via chatt interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier- Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras- Kemiska faror i …

  Read more...

 • Food Safety UppDate 2023

  Det händer mycket i vår omvärld. Nya utbrott, nya risker, ny forskning m.m. Konsumenter, samhälle, varumärken och företag drabbas och nya möjligheter skapas.

  Food Safety Uppdate 2023 riktar ljuset mot forskning och utveckling inom livsmedelssäkerhet. Vilka utmaningar och lösningar finns, idag och i framtiden?

  Bergström & Hellqvist bjuder in till en temadag för dig som driver arbetet för säkra livsmedel framåt.

  Lyssna och interagera med intressanta talare från universitet och andra organisationer samt Bergström & Hellqvist. Utifrån sin gedigna kunskap kommer de berätta om aktuella frågor inom sina områden.

  Teman under dagen är bland annat:

  - Internationell utblick på livsmedelsburna utbrott och matbedrägerier - Virus som sprids via livsmedel och varför samt hur kan de inaktiveras - Kemiska faror i …

  Read more...

 • Riskhantering matbedrägeri VACCP - live online

  Att finansiellt motiverade matbedrägerier förekommer i livsmedelskedjan är ett faktum. Det finns uppgifter som säger att ca 5-10% av den mat det handlas med globalt är berörd. Företag behöver agera proaktivt för att hålla det man lovar och garantera kvaliteten på produkter och varumärke. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för matbedrägerier och hur de kan hanteras i olika delar av livsmedelkedjan.

  "Utbildningen gav mig djupare och bredare insikter i vilka risker som vi lever med i dagens samhälle. Den gav även förståelse för vad som krävs av våra riskanalyser och hur vi kan hantera riskerna i livsmedelskedjan. Upplägget som varvade teoretiska delar med övningar i lagom långa sekvenser gjorde utbildningen bra och givande."

  Hans Wickström, mejerichef – ÅCA, Ålandsmejeriet

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som har en roll för att driva, utveckla eller bidra i arbetet för att hantera matbedrägerier. Du arbetar inom t.ex. inom kvalitet, inköp, leverantö …

  Read more...

 • Riskhantering hot och sabotage TACCP - live online

  Livsmedelskedjan är sårbar för uppsåtliga attacker och varje aktör måste ta sitt ansvar skydda den mot sabotage och hot. Ett systematiskt och proaktivt angreppssätt är avgörande för att förstå hotbilder samt hantera risker och händelser. Därför är det viktigt att ha tillräcklig och aktuell kunskap om risker för sabotage vilka kan påverka produkter och leveranser. Det gäller att ha en lämplig organisation samt praktiska metoder för att bedöma och hantera risker. I det ingår att agera förebyggande och respondera vid incidenter och händelser. På den här utbildningen lär du dig mer om den kunskap och de metoder som finns inom området som rör TACCP och food defence.

  "Utbildningen gav mig djupare och bredare insikter i vilka risker som vi lever med i dagens samhälle. Den gav även förståelse för vad som krävs av våra riskanalyser och hur vi kan hantera riskerna i livsmedelskedjan. Upplägget som varvade teoretiska delar med övningar i lagom långa sekvenser gjorde utbildningen bra och givande."

  Hans Wickström, mejerichef – ÅCA, Ålandsmejeriet

  MålgruppKursen vänder sig till dig som har eller kommer att ha en central roll i företagets arbete med säkerhet. Kursen är även lämplig för personer i ledningsgrupper, HR, kvalitet, fastighet och …

  Read more...

 • Allergi och specialkost för inspektörer - live online

  Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder om det går fel. I den offentliga kontrollen är det väsentligt att inspektörerna gör en adekvat bedömning av livsmedelsföretags hantering av allergener och specialkost, samt ställer lämpliga krav för att säker mat kan serveras till olika konsumenter. 

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

  Syfte

  Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om allergener och specialkost och hur de …

  Read more...

 • HACCP för inspektörer - live online

  Livsmedelslagstiftningen, som utgår från EG-förordningar, ställer krav på livsmedelsföretagens hantering av livsmedel och hygien samt egenkontroll. Bland annat ska egenkontrollen följa HACCP-baserade förfaranden. I lagstiftningen finns utrymme för egen tolkning och flexibilitet. Den som utför offentlig kontroll behöver ha kunskaper om HACCP-metodiken och tillämpningen av den med hänsyn till kraven i lagstiftningen för att kunna göra en adekvat bedömning vid offentlig kontroll.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet. 

  SyfteUtbildningen utvecklar din kunskap om HACCP-principerna och lagkraven på HACCP-baserade fö …

  Read more...

 • Märkning av livsmedel - live online

  En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror. Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven. Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

  "Utbildningen gav mig ökad förståelse och kunskap gällande märkning av livsmedel samt vetskap om relevant information och var man hittar den. Den har ett bra upplägg med tydlighet, bra tempo, lagom många och långa pauser. Utbildaren är väldigt erfaren och kunnig vilket gjorde utbildningen mycket givande. Bergström & Hellqvist kännetecknas av hög kunskap, kompetens och god kommunikation."

  Astrid Folin, Kvalitetsutredare - Lidl Sverige KB

  MålgruppKursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.

  SyfteAtt utveckla …

  Read more...

 • Hälsofaror i livsmedel - live online

  Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vilka faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagstiftningen anger skyldigheten hos såväl kontrollmyndighet som livsmedelsföretag att besitta kunskaper om relevanta hälsofaror. På denna faktamatade utbildning får du gedigen kunskap om bl.a. förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inkl. allergener), samt vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. Fakta på utbildningen grundar sig i vetenskapliga referenser, som du får med dig hem som ett stöd i fortsatt kunskapsuppbyggnad.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, restaurang eller butik. 

  SyfteUtbildningens syfte ä …

  Read more...

 • Revisionsteknik för inspektörer - live online

  EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområdet. Den innebär krav på tillsynsmyndigheternas kontroller, som delas upp på metoderna inspektion och revision. På denna utbildning lär du dig hur gör ändamålsenliga och effektiva revisioner av livsmedelsföretag.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.SyfteUtbildningens syfte är att utveckla din kunskap om och förmåga att utföra revisioner mot …

  Read more...

 • Utbildningar live online

  Utbildningar live online är ett utmärkt alternativ till fysiska utbildningar.

  Live online genomförs i samma anda som våra deltagare är vana vid. Ett stort engagemang, god dialog och en variation i …

  Read more...

 • Vad är egenkontroll?

  I livsmedelslagstiftningen tydliggörs livsmedelsföretagets ansvar för att livsmedlen är säkra och redliga. Livsmedelsföretagaren ska se till att verksamheten uppfyller lagstiftningens mål, säker mat …

  Read more...

 • Vad är HACCP?

  HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en metod som används av företag som tillverkar och hanterar livsmedel. Syftet med HACCP är att konsumenten ska förses med säkra livsmedel. Det uppnås …

  Read more...

 • Revisioner

  Vi förbereder, genomför och rapporterar interna revisioner av den offentliga livsmedelskontrollen.

  Utgångspunkten är kontrollförordningen EG-förordning nr 882/2004, annan relevant lagstiftning/vä …

  Read more...

 • Konsulttjänster

  Vi levererar högkvalitativa konsulttjänster med ett personligt engagemang kontrollmyndigheter. Vi anpassar tjänster och bemanning efter era behov av t.ex. stöd i projekt för utveckling av  …

  Read more...

 • Feedback till inspektörer

  Ett professionellt agerande i rollen som inspektör är viktigt för att få gehör för betydelsen avsäker mat och för samhällets syn på kontrollmyndighetens arbete. Det är lätt att bli hemmablind och det …

  Read more...

 • Kvalitetssäkring av offentlig kontroll

  EU-förordningarna för offentlig kontroll ställer stora krav på styrning och uppföljning av kontrollverksamheten. I det ingår bl.a. att förfarandet för kontrollverksamheten finns väl dokumenterat, som …

  Read more...

 • Märkning av förpackade livsmedel

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Märkning av förpackade livsmedel!

  Utbildningen ger grundläggande kunskaper i hur färdigförpackade livsmedel ska märkas, något som är viktigt både för dig som utformar märkning och dig som kontrollerar att märkningen är rätt och lagenlig. I utbildningen får du många exempel på bra och mindre bra märkning och tips för att nå framgång i arbetet med märkning. 

  Om du fullföljer kursens alla delar med godkänt resultat på alla quizfrågor får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar professionellt med märkning av livsmedel och behöver grundläggande kunskaper om hur livsmedel ska märkas.SyfteUtbildningens syfte är att …

  Read more...

 • Onlineutbildningar för kontrollmyndighet

  Vi erbjuder öppna onlineutbildningar för dig som arbetar på med offentlig kontroll.

  När du vill och var du vill. Våra onlineutbildningar kan du gå via läsplattan, mobilen eller datorn. 

  Vi arbetar …

  Read more...

 • Bakterier

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Bakterier!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om patogena bakterier som kan förekomma i livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma vilka bakterier som kan vara förknippade med olika livsmedel och olika processer och hur dessa kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Jag upplevde utbildningen som variationsrik och intressant. Texterna och filmerna är informativa med lagom bredd och djup och bra tydlighet. Utbildningen var mycket givande."

  Charlotte Pettersson Kvalitetsstyrare - HKScan

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Parasiter

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Parasiter!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om parasiter, med fokus på förekomst och problematik relaterat till parasiter i olika livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt parasiter kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som parasiter förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Mögel och jäst

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Mögel och jäst!

  Utbildningen ger dig kunskap om mögel och jäst som kan förekomma i livsmedel, med fokus på förskämmande och patogena mikroorganismer. Efter utbildningen kan du bedöma vilka mögel- och jästsvampar som kan vara förknippade med olika livsmedel och processer samt hur de kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med rätt kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på i livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "En nyttig och lärorik utbildning."

  Elisabeth Nilsson Ekonomiansvarig och medlem i HACCP-team - Skåne-möllan AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, restaurang eller butik. …

  Read more...

 • Lär känna HACCP

  Välkommen till onlineutbildningen Lär känna HACCP - Codex Alimentarius!

  Utbildningen ger dig god inblick i vad HACCP-metodiken enligt Codex Alimentarius innebär. Du får även tips på hur dokumentation bör utformas samt vad man bör tänka på för att få ett levande HACCP-system. Vi reder ut centrala begrepp, t.ex. validering och verifiering. Utbildningen är inspirerande källa till information för den som lära sig mer om HACCP eller vill få nya infallsvinklar.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Korta, koncisa föreläsningar med en kunnig och pedagogisk föreläsare som förankrar teorin med praktiska exempel. Det är enkelt att göra återblickar i utbildningen."

  Gunnar Olsson Supply Chain & Quality Manager - Micvac AB

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig i livsmedelsindustrin eller detaljhandeln som behöver veta mer om HACCP. Den lämpar sig för dig som är t.ex. ledare eller nyckelperson i produktionen, inköp, …

  Read more...

 • Matallergi och överkänslighet

  Välkommen till onlineutbildningen Matallergi och överkänslighet!

  Utbildningen ger dig de viktigaste kunskaperna inom matallergi i storhushåll och restaurang. Den tar upp allmän fakta om matallergier och överkänslighet, vad som gäller för märkning samt vanliga matallergier och vilka symptom de kan medföra. Utbildningen belyser betydelsen av din roll och ditt agerande och hur ni bör arbeta för att garantera säker mat till denna riskgrupp.

  Astma & Allergiförbundet bedömer att denna onlineutbildning motsvarar basutbildningarna Säker mat i förskola och skola och Hurra, en allergisk gäst! samt att restauranger med märkningen Frivilligt egenkontrollprogram för restauranger kan använda någon av dessa utbildningar för sin personal.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  "Alla deltagarna från vår verksamhet är jättenöjda och har växt som personer. Utbildningen har varit mycket uppskattad och lätt att genomföra."

  Maria Andersson Kostchef - Nybro kommun

  MålgruppUtbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med livsmedel i storhushåll och restaurang.SyfteSyftet med utbildningen är att ge dig grundläggande kunskaper om matallergi och överkä …

  Read more...

 • Virus

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning om Virus!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om virus, med fokus på förekomst och problematik relaterat till livsmedel. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma på vilket sätt virus kan resultera i att livsmedel blir farliga för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror som virus förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Livsmedels egenskaper

  Välkommen till Bergström & Hellqvists onlineutbildning Livsmedels egenskaper!

  Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om livsmedels egenskaper med fokus på mikrobiologisk tillväxt. Efter utbildningen har du kunskaper för att kunna bedöma förutsättningar för mikrobiell tillväxt i olika livsmedel. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag.

  Om du fullföljer kursens alla delar får du ett intyg.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig som dig som arbetar med livsmedel och livsmedelssäkerhet. Du är t.ex. livsmedelsinspektör eller arbetar inom livsmedelsindustri, offentlig måltidsverksamhet, …

  Read more...

 • Lär känna FSSC 22000

  Välkommen till onlineutbildningen Lär känna FSSC 22000!

  Utbildningen ger dig en kärnfull inblick i de krav som finns i certifieringsprogrammet FSSC 22000 version 5.1. Du får en metodisk genomgång av kraven i FSSC 22000 och tips för vad som krävs för framgång. Utbildningen ska dels kunna utgöra ett underlag för beslut om en certifiering och dels skapa förutsättningar för att du i din roll ska kunna bidra mer i arbetet med livsmedelssäkerhet på ditt företag.

  MålgruppUtbildningen vänder sig till dig i livsmedelsindustrin eller detaljhandeln som behöver veta mer om FSSC 22000. Den lämpar sig för dig som är t.ex. ledare eller nyckelperson i produktionen, …

  Read more...

 • Utvecklingsprogram för inspektörer

  ”Jag vill stärka mig i min roll som inspektör och vill även bidra till att utveckla kontrollverksamheten.”  Många som är inspektörer i den offentliga kontrollen kan säkert känna igen sig i citat ovan. I den yrkesroll som inspektörer har ställs stora krav på bl.a. personligt ledarskap och kommunikation med människor. Samtidigt behöver den offentliga kontrollen vara effektiv och ändamålsenlig.

  MålgruppInspektörer som har en central roll i utveckling och samordning av den offentliga kontrollen för livsmedel. I varje utvecklingsprogram deltar 8-10 inspektörer från olika kommuner eller …

  Read more...

 • Allergi och specialkost för inspektörer

  Allergi och annan överkänslighet mot födoämnen blir allt vanligare och det kan få katastrofala följder om det går fel. I den offentliga kontrollen är det väsentligt att inspektörerna gör en adekvat bedömning av livsmedelsföretags hantering av allergener och specialkost, samt ställer lämpliga krav för att säker mat kan serveras till olika konsumenter. 

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.Syfte

  Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om allergener och specialkost och hur de bö …

  Read more...

 • Fördjupning i revisionsteknik

  I rollen som inspektör kan det vara stimulerande att få inspiration och nya infallsvinklar på sitt arbetssätt. Hur kan jag förbättra min revisionsteknik? Hur kan vi lösa knäckfrågor i våra revisioner? Hur tänker och arbetar inspektörer på andra kommuner/kontrollmyndigheter? Under en stimulerande dag fördjupas din kunskap i revisionsteknik och vi skapar underlag för ökad effektivitet och träffsäkerhet inför kommande revisioner.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är inspektör och har genomgått utbildning i revisionsteknik.Syfte

  Utbildningens syfte är att fördjupa dina kunskaper i revisionsteknik och ge …

  Read more...

 • Revisionsteknik för inspektörer

  EG-förordningar om offentlig kontroll ställer krav på den offentliga kontrollen av inom livsmedelsområdet. Den innebär krav på tillsynsmyndigheternas kontroller, som delas upp på metoderna inspektion och revision. På denna utbildning lär du dig hur gör ändamålsenliga och effektiva revisioner av livsmedelsföretag.

  "Utbildningen gav mig konkreta verktyg för hur jag ska planera och genomföra revision på plats. Den stimulerade till samsyn med andra inspektörer om vilka de största riskerna hos olika verksamheter är för att kunna genomföra riskbaserad revision. Det var en pedagogisk utbildning med exempel som skulle kunna komma från verkliga livet. Utbildningen ger en bra grund för inspektörer att våga börja utföra revisioner på egen hand."

  Linda Eliasson Miljöinspektör - Sydnärkes Miljöförvaltning

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet.

  Syfte

  Utbildningens syfte är att utveckla din kunskap om och förmåga att utföra revisioner mot …

  Read more...

 • HACCP för inspektörer

  Livsmedelslagstiftningen, som utgår från EG-förordningar, ställer större krav på livsmedelsföretagens hantering av livsmedel och hygien samt egenkontroll. Bland annat ska egenkontrollen baseras på HACCP-principerna. Dessutom har lagstiftningen medfört ett större utrymme för egen tolkning och en ökad flexibilitet.

  Målgrupp

  Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller chef på behörig myndighet. Syfte

  Utbildningen utvecklar din kunskap om HACCP-principerna och ger förståelse för hur …

  Read more...

 • Hälsofaror i livsmedel

  Grunden för att kunna garantera säkra livsmedel är kunskap! Det innebär att ha god kunskap om bl.a. vilka faror och processer som kan resultera i att ett livsmedel blir farligt för konsumenten. Med kunskap kan hälsofaror förebyggas och styras på rätt sätt i ett livsmedelsföretag. Livsmedelslagstiftningen anger skyldigheten hos såväl kontrollmyndighet som livsmedelsföretag att besitta kunskaper om relevanta hälsofaror. På denna faktamatade utbildning får du gedigen kunskap om bl.a. förekomst av och egenskaper hos mikrobiologiska och kemiska hälsofaror (inkl. allergener), samt vilka styrande åtgärder som livsmedelsföretag kan använda för att styra olika faror. Fakta på utbildningen grundar sig i vetenskapliga referenser, som du får med dig hem som ett stöd i fortsatt kunskapsuppbyggnad.

  ”Utbildningen var mycket givande och gav fördjupad kunskap inom ett ämne jag tidigare läst. Upplägget gav gott om utrymme för givande diskussioner och åsiktsutbyte. Det är en kompetent och kunnig föreläsare. Kursmaterialet är omfattande och bra att ta med hem. Bergström & Hellqvist har kompetenta föreläsare som verkar vara genuint intresserade av ämnet. Bergström & Hellqvist ger alltid bra valuta för pengarna och är ett tryggt och säkert val vid kompetensutveckling.”

  Elin Karlsson - Livsmedelsinspektör Örebro kommun

  Målgrupp 

  Utbildningen vänder sig till dig som är livsmedelsinspektör eller dig som arbetar med livsmedelssäkerhet och HACCP inom livsmedelsindustri, restaurang eller butik. Syfte

  Utbildningens …

  Read more...

 • Märkning av livsmedel

  Det finns inget fastställt datum för denna kurs. Vi hänvisar till motsvarande utbildning live online. Klicka här.

  En korrekt märkning av livsmedel är en grundkomponent för att konsumenter ska känna sig trygga och inte utsättas för faror. Krav på märkning och redlighet regleras i en rad EG-förordningar och nationell lagstiftning. Centralt är att livsmedelsföretaget har tillräcklig kompetens och bra arbetssätt för att säkerställa att märkningen motsvarar innehållet i produkten och lagkraven. Utbildningen behandlar gällande och kommande lagstiftning inom området, t.ex. EU-förordningen om livsmedelsinformation nr 1169/2011.

  "Utbildningen gav mig mer kunskap om vad jag får och inte får skriva på etiketterna när jag designar dom. Vad som måste finnas med och varför. Upplägget där föreläsning varvas med övningar som bidrar till erfarenhetsutbyte med andra företag gör utbildningen mycket givande. Utbildaren gjorde ett strålande jobb genom sin kunskap, föreläsningar och att kunna se saker ur flera olika perspektiv. Bergström & Hellqvist har bra och seriösa utbildningar som jag gärna rekommenderar!"

  Olivia Byman Marknad - Herrljunga Cider AB

  MålgruppKursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om kraven på märkning av livsmedel. Du kan t.ex. arbeta på ett livsmedelsföretag eller på en kontrollmyndighet.SyfteAtt utveckla …

  Read more...

 • Anpassade utbildningar

  Vi specialanpassar utbildningsinsatser i för kontrollmyndigheter. Fokus läggs på att utveckla och skapa samsyn inom den offentliga kontrollen. Deltagarna stimuleras till egna reflexioner och ökad fö …

  Read more...

  Affärsområde: Kontrollmyndighet

 • Öppna utbildningar

  Välkommen till våra öppna utbildningar för dig som är verksam inom offentlig kontroll! 

  På utbildningarna får du möta våra erfarna och pedagogiska konsulter. Du får ta del av den senaste kunskapen …

  Read more...