Utvecklingsprogram för inspektörer

”Jag vill stärka mig i min roll som inspektör och vill även bidra till att utveckla kontrollverksamheten.”  Många som är inspektörer i den offentliga kontrollen kan säkert känna igen sig i citat ovan. I den yrkesroll som inspektörer har ställs stora krav på bl.a. personligt ledarskap och kommunikation med människor. Samtidigt behöver den offentliga kontrollen vara effektiv och ändamålsenlig.

Anmäl dig

Datum & ort

Ej fastställt

Pris

15800 kr exkl. moms

I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch samt middag i samband med träff 1. Resor och logi bekostas av respektive deltagare.

Målgrupp
Inspektörer som har en central roll i utveckling och samordning av den offentliga kontrollen för livsmedel. I varje utvecklingsprogram deltar 8-10 inspektörer från olika kommuner eller myndigheter. Maximalt 2 inspektörer från samma kommun eller myndighet får vara respresenterade i varje grupp.

Syfte
Syftet med utvecklingsprogrammet är att deltagaren ska öka sin professionalitet som inspektör och stärka sig i sin yrkesroll. Det sker genom kompetenshöjning, strukturerat erfarenhetsutbyte och personlig utveckling.

Innehåll
Under tre tillfällen träffas deltagarna i programmet för att utbyta erfarenheter och förkovra sig i ämnen som är betydelsefulla för den personliga utvecklingen samt för en effektiv och ändamålsenlig offentlig kontroll. Deltagarna får med sig verktyg för att tillämpa sina kunskaper i sin yrkesroll och i kontrollverksamheten. Efter varje träff arbetar var och en vidare med sina knäckfrågor.  

Presentationer, övningar och gruppsamtal varvas med föreläsningar. Föreläsningarna kommer att delas in i olika teman. Varje tillfälle kommer att präglas av ett eller två teman. Delar av innehållet i föreläsningsprogrammet kan styras av deltagarnas egna önskemål.  

B&Hs utvecklingsprogram innehåller följande temaområden:  
- Personligt ledarskap
- Effektiv, ändamålsenlig och riskbaserad offentlig kontroll
- Perspektiv på kontrollmyndigheten som arbetsplats och dess omvärld
- Kommunikation, internt och externt
- Förbättringsarbete på en myndighet

Anmälan och frågor
Kontakta Bergström & Hellqvist AB på info@bergstrom-hellqvist.com eller telefon 018-30 08 70.