Nya FSSC 22000 version 6 är publicerad!

Den 31 mars 2023 publicerade stiftelsen FSSC en uppdaterad version av sitt certifieringsprogam för livsmedelssäkerhet, FSSC 22000. Från och med 1 april 2024 kommer certifieringsrevisoner endast utföras mot FSSC 22000 version 6. Betydande förändringar och anpassningar har gjorts i tilläggskraven i FSSC 22000 (Part II) som rör krav på organisationer som ska certifieras. Nyheterna omfattar bl.a. krav relaterade till allergenhantering, produktkvalitet och kvalitetsstyrning, övervakning av processmiljö, kultur, främmande föremål, utrustning, matsvinn samt kommunikation.

Övergångsperioden är därefter 12 månader vilket innebär att senast den 31 mars 2025 ska alla certifierade företag ha reviderats mot och tillämpa kraven i den nya versionen. Det är många organisationer i livsmedelskedjan som kommer att beröras av förändringarna. I dag är 294 svenska företag/anläggningar i livsmedelskedjan certifierade mot FSSC 22000. Över hela världen finns det ca 31500 st certifierade företag/anläggningar.

Nedan beskrivs några övergripande förändringarna i samband med FSSC 22000 version 6.

Certifieringsprogrammet har kompletterats genom att lägga till möjligheten för matmäklare/agenter/e-handlare att även certifiera sig. Detta har FFSC gjort genom att komplettera certifieringsprogrammets scope med Brokering/Trading/E-commerce (FII). Dessa företag, som inte har någon fysisk hantering av produkter, ska uppfylla krav i ISO 22000 samt tilläggskrav i FSSC 22000. Vidare har FSSC valt att ta bort lantbruk (farming) från certifieringsprogrammet. Möjligheten att kombinera sin certifiering med ISO 9001:2015 i den s.k. FSSC 22000-Quality tas även den bort. Sannolikt mot bakgrunden att den inte har tillämpats i någon större utsträckning genom åren.

Standardmetoden för certifieringsrevisioner är som tidigare att de ska utföras helt och hållet på anläggningen. I och med version 6 införs dock en möjlighet att genomföra del av revisionen på distans och en del på plats. Det begrepp som används för revisoner som utförs på distans är att de utförs med hjälp av Information and Communications Technology (ICT). Revisionen som utförs på distans ska primärt beakta granskning av dokumentation och intervjuer med nyckelpersoner. Att tillämpa kombinationen av revision på distans och på plats är frivilligt och ska överenskommas med certifieringsorganet. Detta måste ha även ha beprövade metoder på plats för att tillämpa revisioner med hjälp av ICT.

I FSSC 22000 tilläggskrav Part II har det skett en hel del förändringar och nya krav som kommer att påverka certifierade företag. Nedan presenteras några av de mest centrala nyheterna.

Företag som tillverkar förpackningsmaterial ska etablera kriterier relaterade till användningen av återvunnet förpackningsmaterial som en råvara i sin tillverkning (2.5.1). Det ska baseras på krav från kunder och lagstiftning. Det finns även nya krav på att de ska säkerställa hantering av artwork och tryck på förpackningsmaterial.

De företag som har påståenden (claims) på sina produkter (2.5.2), t.ex. rörande allergener, ursprung eller näringsinnehåll, ska kunna uppvisa att de har validerat dessa påståenden. De ska även ha infört metoder för verifiering av att dessa påståenden är korrekta inklusive tester av spårbarhet och massbalans.

Kraven på riskhantering relaterat till sabotage (2.5.3) och matbedrägerier (2.5.4), d.v.s. food defense och food fraud mitigation, har förtydligats vad gäller metod för bedömning av risk. Vidare är det förtydligat att planen ska vara implementerad och verifieras. Krav på matmäklare/agenter har tillkommit i och med att dessa ska försäkra sig om att deras leverantörer ska ha etablerade planer för food defense respektive food fraud mitigation.

Flera nya krav har införts vad gäller hantering av allergener (2.5.6). Alla allergener som hanteras ska vara identifierade och listade. Styrande åtgärder som adresserar allergener ska vara validerade och verifierade. Verifieringar genom tester ska utföras utifrån en riskbaserad frekvens i produktionsområden där det produceras produkter med olika allergenprofil. Varningstexter, t.ex. kan innehålla spår av…, ska endast användas när det är en reell risk för konsumenten. Det får inte heller vara en ursäkt för att inte implementera styrande åtgärder och tester. Vidare ska all personal utbildas för att öka sin medvetenhet om allergener och de styrande åtgärder de berörs av i sitt arbete. Planen för allergenhantering ska uppdateras minst en gång per år samt vid förändringar eller vid återkallningar och annan information som indikerar ökad risk för kontaminering med icke deklarerade allergener. Denna genomgång ska inkludera en utvärdering av effektiviteten av existerande styrande åtgärder och bedöma behovet att ytterligare åtgärder. Verifieringsresultat ska sammanställas för att möjliggöra trendanalys och användas som underlag för genomgången.

Program för övervakning av processmiljön (2.5.7) har förtydligats och kompletterats. Det ska vara riskbaserat och där så är relevant omfatta patogener, produktförstörare och indikatororganismer. Programmet för övervakning av processmiljön ska minst en gång om året, eller när det krävs, granskas för att säkerställa dess effektivitet och ändamålsenlighet.

Kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet (2.5.8) är en stor nyhet i tilläggskraven. Högsta ledningen är ansvarig att etablera, implementera och underhålla mål relaterade till kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Dessa ska stödjas av en dokumenterad plan med detaljerade tidsatta mål som ska inkluderas och följas upp på ledningens genomgång. De ska användas som en del i en ständig förbättring av ledningssystemet.

Från att tidigare helt varit inriktad på styrning relaterad till livsmedelssäkerhet har nu kraven i FSSC 22000 kompletterats med krav på kvalitetsstyrning (2.5.9). Detta för att bekräfta produktens överensstämmelse mot specifikation, inklusive de aspekter som är relaterade till produktkvalitet samt lagefterlevnad, d.v.s. utöver det som berör livsmedelssäkerhet. I kraven ingår att företaget ska ha upprättat en kvalitetspolicy och ha kvalitetsmål. Kvalitetsparametrar för att uppfylla specifikationen för slutprodukten ska etableras, implementeras och underhållas för alla produkter som certifieringen omfattar. Detta inkluderar frisläppning, kvalitetsstyrning och testning. Kvalitetsparametrar ska även analyseras och utvärderas samt behandlas på ledningens genomgång. Program för interna revisioner ska även beakta kvalitet och kvalitetsstyrning. Vidare finns även krav på kvantitetskontroll samt kalibrering och verifiering av utrustning som används för att övervaka och styra kvalitet och kvantitet. Kvalitetsstyrningen ställer även krav på att det ska finnas rutiner för uppstart och sortbyte för att säkerställa att rätt produkt paketeras i rätt förpackning och med rätt märkning.

Avsnittet om lager och lagerhantering har kompletterats med transport (2.5.10). En betydande komplettering här är krav som direkt riktar sig till bulktransporter (tankers). De som använder bulktransport för att leverera sin slutprodukt ska ha en dokumenterad riskbaserad plan som adresserar rengöring som är validerad. Åtgärder ska finnas för att kunna bedöma tankens renhet före fyllning. De som tar emot råvaror i bulk ska, som ett minimum, inkludera validering av rengöring, restriktioner för annan användning och tillämpliga och relevanta styrande åtgärder i sin överenskommelse med leverantören av bulkråvara.

Nu finns även tydliga krav på att företaget ska ha gjort en riskbedömning avseende behov och typ av utrustning för att detektera främmande föremål. Detta är tillagt som en del i avsnittet att förebygga korskontaminering (2.5.11). Avsaknad av utrustning för att detektera främmande föremål ska motiveras. All utrustning som används för ändamålet ska användas i enlighet med dokumenterade instruktioner. Det ska finnas åtgärder etablerade för hantering av främmande föremål inklusive hantering av incidenter förknippade med splitterbenäget material.

Avsnittet för utveckling av produktutveckling (2.5.13) har kompletterats med krav på att företaget ska införa en process för en riskbaserad verifiering av produkten för att bekräfta dess egenskaper i relation till dess hållbarhet, t.ex. på Bäst-Före-Dag. De som producerar produkter som är ’ready to cook’ ska ha validerade tillagningsanvisningar på förpackningen för att säkerställa livsmedelssäkerheten.

Ett helt nytt avsnitt i tilläggskraven berör hantering av utrustning (2.5.15). Företaget ska ha en dokumenterad inköpsspecifikation för ny utrustning. Den ska inkludera krav på hygienisk design, tillämpliga kund och lagkrav, avsedd användning och produkterna som den ska hantera. Leverantören av utrustning ska visa att utrustningen kommer att uppfylla de specificerade kraven före installation. Utöver dessa nya krav ska företaget även ha en riskbaserad process för att hantera förändringar i ny och befintlig utrustning för att säkerställa dess funktion. Dokumentation över driftsättningen i samband med förändringar ska finnas. Vid förändringar ska även hänsyn tas till eventuell påverkan på befintliga system. Den bedömningen ska resultera i en implementering av styrande åtgärder vid behov.

En stor nyhet i tilläggskraven är det helt nya avsnittet om matsvinn, food loss and waste (2.5.16). Enligt detta ska företaget ha en dokumenterad policy och mål som redogör för organisationens strategi för att reducera matsvinn inom organisationen och i livsmedelskedjan som den är en del av. Styrning ska upprättas för hantering av de produkter som skänks till välgörenhetsorganisationer, anställda etc. för att säkerställa att de är säkra för konsumtion. Överskott och biprodukter som går till djurfoder eller som mat till husdjur ska hanteras så att kontaminering förebyggs. All denna hantering som beskrivs i avsnittet ska uppfylla lagkrav, hållas uppdaterad och säkerställa att inte livsmedelssäkerheten äventyras.

Det finns nu även ett avsnitt som berör kvar på kommunikation (2.5.17). Det specificerar krav på extern kommunikation med certifieringsorgan i händelse av allvarliga incidenter eller situationer relaterade till det certifikatet omfattar.

Bergström & Hellqvist AB har flerårig erfarenhet av utbilda och stödja våra kunder i FSSC 22000. Vi deltar även i det internationella arbetet inom ISO för att utveckla standarderna inom ledningssystem för livsmedelssäkerhet som FSSC 22000 bygger på.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på info@bergstrom-hellqvist.com.