Nya FSSC 22000 version 5 är publicerad

Den 3 juni 2019 publicerade FSSC 22000 version 5 av sitt certifieringsprogram. Från och med 1 januari 2020 är det obligatoriskt att alla certifieringsrevisioner mot FSSC 22000 ska ske mot version 5.

Bakgrunden till uppdateringen är bl.a. önskemål från olika intressenter, behov av förtydliganden av olika steg i certifieringsprocessen och nya ISO 22000:2018. I november 2018 presenterade styrelsen för intressenterna av FSSC 22000 en lista (länka) med förtydliganden och tolkningar om olika delar av certifieringsprogrammet version 4.1 och även en del av dessa beslut har beaktats i version 5. Alla delar i certifieringsprogrammet har sammanfogats ihop i ett dokument, FSSC 22000 scheme version 5 - maj 2019.

Det som primärt berör de certifierade företagens ledningssystem för livsmedelssäkerhet och verksamhet är de s.k. tilläggskraven i FSSC 22000 som återfinns i part 2 – Requirements for organizations to be audited. Uppdateringen av tilläggskraven är framför allt med hänsyn till ISO 22000:2018 som publicerades i juni 2018.

I kraven för en certifiering enligt FSSC 22000 ingår följande:
- Kraven på ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISO 22000:2018
- Kraven på grundförutsättningar, prerequisite program (PRPs), för den aktuella branschen som finns i inom standardserien ISO/TS 22002-X eller andra standarder för grundförutsättningar (PRPer)
-Tilläggskraven enligt FSSC 22000

Nedan redogörs för förändringarna i tilläggskraven, version 5 jämfört med version 4.1. 

2.5.1 Hantering av tjänster (2.1.4.1 i version 4.1)
Kraven på inköp och styrning av tjänsteleverantörer har reviderats med hänsyn till kraven i 7.1.6 i ISO 22000:2018, vilket har medfört att det är färre krav i detta kapitel. De krav som finns kvar är inriktade på styrning av externa laboratorier som utför analyser som berör livsmedelssäkerhet.

2.5.2 Märkning av produkt (2.1.4.2 i version 4.1)
Inga förändringar jämfört med version 4.1

2.5.3 Skydd av livsmedel (2.1.4.3 i version 4.1)
I detta kapitel är det i huvudsak en omskrivning och förenkling av texten. Intentionen är densamma som tidigare och det innebär inga förändringar i praktiken vad gäller sårbarhetsbedömning eller planen för skydd av livsmedel. Det är värt att belysa att man använder begreppet ’significant’ (betydande), vilket ligger i linje med prioritering av faror i ISO 22000:2018. Det finns ett nytt krav om att planen för styrning ska hållas uppdaterad.

2.5.4 Begränsning av matbedrägerier (2.1.4.4 i version 4.1)
I detta kapitel är det i huvudsak en omskrivning och förenkling av texten. Intentionen är densamma som tidigare och det innebär inga förändringar i praktiken vad gäller sårbarhetsbedömning eller planen för begränsning av matbedrägerier. Det är värt att belysa att man använder begreppet ’significant’ (betydande), vilket ligger i linje med prioritering av faror i ISO 22000:2018. Det finns ett nytt krav om att planen för styrning ska hållas uppdaterad.

2.5.6 Hantering av allergener (2.1.4.6 i version 4.1)
Kraven om hantering av allergener har blivit färre och är inriktade på riskbedömning och styrning av korskontamination. Man har tagit bort kraven vad gäller validering och verifiering. Dessutom har man tagit bort de tidigare kraven om märkning av allergener. Krav angående märkning finns dock i tilläggskrav 2.5.2 (märkning av produkt) samt i 7.4.2 (extern kommunikation) och 8.5.1.3 (egenskaper hos slutprodukter) i ISO 22000:2018.

2.5.7 Övervakning av omgivningsmiljön (2.1.4.7 i version 4.1)
Det har förtydligats att programmet för övervakning av omgivningsmiljön ska vara riskbaserat. Det ska finnas dokumenterade arbetssätt för att utvärdera styrningen som ska förhindra kontamination av mikrobiologiska och allergena faror från processmiljön. Resultat från övervakningen ska bevaras och verksamheten ska regelbundet göra trendanalyser.

2.5.8 Sammansättning av produkter (2.1.4.8 i version 4.1)
Detta kapitel gäller endast kategori D som avser produktion av foder till djur och husdjur. I detta kapitel är det i huvudsak en omskrivning och förenkling av texten. Intentionen är densamma som tidigare och det innebär inga förändringar i praktiken förutom att det är fler underkategorier inom kategori D som omfattas.

2.5.9 Transport och leverans (nytt kapitel)
Detta kapitel är helt nytt och omfattar endast kategori FI som avser detaljhandel och grossister. Företaget ska säkerställa att transporter och leveranser inte kontaminerar produkterna.

Nedan finns en korsreferens mellan FSSC 22000 version 4.1, version 5 och ISO 22000:2018. Den visar på direkta och indirekta kopplingar mellan de olika versionerna av FSSC 22000 och ISO 22000:2018. 

FSSC 22000 version 4.1 FSSC 22000 version 5 ISO 22000:2018
2.1.4.1 2.5.1 7.1.6
2.1.4.2 2.5.2 7.4.2, 8.5.1.3
2.1.4.3 2.5.3 6.1, 8.2
2.1.4.4 2.5.4 6.1, 8.2
2.1.4.6 2.5.6 8.2, 8.5.2
2.1.4.7 2.5.7 9.1
2.1.4.8 2.5.8 8.2
2.1.4.9 2.5.9 8.2


Vad är FSSC 22000?

FSSC är en förkortning av Food Safety System Certification. FSSC 22000 är ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenterna med säkra livsmedel.

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 baseras på oberoende standarder och i första hand ISO-standarder. Det är ISO 22000 och tekniska specifikationer för olika branscher inom livsmedelskedjan, t.ex. ISO/TS 22002-1 som riktar sig till livsmedelstillverkare. Därutöver finns det tilläggskrav som är preciserade i FSSC 22000.

FSSC 22000 ägs av Foundation for Food Safety Certification, som är en stiftelse med bas i Nederländerna. Stiftelsen är icke vinstdrivande och i styrelsen finns representanter från olika intressenter i livsmedelskedjan.

Vill du veta mer om kraven i FSSC 22000 rekommenderar vi följande:

Förstå och tillämpa FSSC 22000 (fysisk utbildning)

Lär känna FSSC 22000 (onlineutbildning)

Förstå och tillämpa ISO 22000 (handbok)

Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1 (handbok)