Nya FSSC 22000 version 5.1 är publicerad

Den 3 november 2020 publicerade FSSC 22000 version 5.1 av sitt certifieringsprogram. Från och med 1 april 2021 ska kraven i denna version vara uppfyllda.

Bakgrunden till uppdateringen är framföra allt för att leva upp till den senaste versionen av GFSIs ’benchmarking requirements’. Alla delar i certifieringsprogrammet finns beskrivna i ett dokument, FSSC 22000 scheme version 5.1.

Det som primärt berör de certifierade företagens ledningssystem för livsmedelssäkerhet och verksamhet är de s.k. tilläggskraven i FSSC 22000 som återfinns i ’part 2 – Requirements for organizations to be audited’.

I kraven för en certifiering enligt FSSC 22000 ingår följande:
- Kraven på ledningssystem för livsmedelssäkerhet enligt ISO 22000:2018
- Kraven på grundförutsättningar, prerequisite program (PRPs), för den aktuella branschen som finns i inom standardserien ISO/TS 22002-X eller andra standarder för grundförutsättningar (PRPer)
-Tilläggskraven enligt FSSC 22000

Dessutom behöver certifierade företag och certifieringsorgan beakta den lista över beslut om certifieringsprogrammet som publiceras av styrelsen för intressenterna av FSSC 22000, ’Board of stakeholders decisions list’

I FSSC 22000 version 5.1 är det dels förändringar i befintliga krav och dels helt nya kapitel med nya krav. Nedan redogörs för förändringarna och de nya tilläggskraven, i version 5.1 jämfört med version 5. Observera att respektive kapitel berör olika typer av produktkategorier och branscher, vilka finns beskrivna i del 1 dokumentet FSSC 22000 scheme version 5.1. I beskrivningen nedan gäller att om inga specifika kategorier anges så gäller kravet alla kategorier.

2.5.1 Hantering av tjänster och inköpt material
Rubriken och kraven har kompletterats med inköp av material. Med hänsyn till kraven i 7.1.6 i ISO 22000:2018 förtydligas att det ska finnas ett dokumenterat arbetssätt för inköp vid nödsituationer. Det avser då företaget kanske behöver frångå de befintliga rutinerna för inköp och kanske behöver köpa från leverantörer som inte är eller har hunnit bli godkända enligt företagets gällande rutiner. I sådana situationer ska företaget säkerställa att fastställda specifikationer på inköpta varor uppfylls och att leverantörer utvärderas. Detta gäller kategorierna C, D, I, G och K.

Med tillägg till kraven i 9.2 i ISO/TS 22002-1:2009 ska företaget, när så är aktuellt, ha en inköpspolicy för animalier, fisk och skaldjur vad gäller styrning av förbjudna substanser, t.ex. tungmetaller.

Ett ytterligare krav är ett tillägg till 9.2 i ISO/TS 22002-1, 4.6 i ISO/TS 22002-4 och 4 i ISO/TS 22002-5. Det ska finnas ett system på plats för översyn av specifikationer så att verksamheten säkerställer överensstämmelse med krav på livsmedelssäkerhet, lagkrav och kundkrav. Detta gäller kategorierna C, D, I, G och K.

2.5.2 Märkning av produkt
Ett förtydligande om att vid märkning av produkt ska verksamheten ta hänsyn till specifika krav om allergener och krav från kunder i det land produkten saluförs.

2.5.3 Skydd av livsmedel
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.4 Begränsning av matbedrägerier
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.5 Användning av logotype
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.6 Hantering av allergener
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.7 Övervakning av omgivningsmiljön
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.8 Sammansättning av produkter
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.9 Transport och leverans 
Inga förändringar i detta kapitel.

2.5.10 Förvaring och lagring (nytt kapitel)
Detta är ett nytt kapitel. Verksamheten ska upprätta rutiner för lageromsättning som beaktar FEFO (First Expired First Out) i förhållande till FIFO (First In First Out). Med tillägg till kraven i 16.2 i ISO/TS 22002-1:2009 ska företaget upprätta krav som definierar vilken tid och temperatur som ska gälla efter slakt och i förhållande till nedkylning eller infrysning av produkterna.

2.5.11 Styrning och åtgärder av faror för att undvika korskontaminering (nytt kapitel)
Detta är ett nytt kapitel som har två nya krav som omfattar endast kategorierna C och I. Ett krav riktar sig till tillverkare av förpackningsmaterial (kategori I) och är ett tillägg till 8.5.1.3 i ISO 22000:2018. Enligt det nya kravet ska företaget specificera de krav som gäller för förpackningsmaterial som har en funktion för en produkt, t.ex. hållbarhetstid. Det andra kravet riktar sig till verksamheter som processar animaliska risklivsmedel (kategori CI) och är ett tillägg till 10.1 i ISO/TS 22002-1:2009. Enligt detta krav ska berörda verksamheter ha definierade krav för inspektioner av uppstallning och/eller urtagning av djur för att säkerställa att de är lämpliga för humankonsumtion.

2.5.12 Verifiering av PRP (nytt kapitel)
Detta är ett nytt kapitel som omfattar kategorierna C, D, G, I och K. Det är ett tillägg till 8.8.1 i ISO 22000:2018. Kraven är att det ska finnas rutiner för minst månadsvisa inspektioner eller kontroller av PRP i syfte att verifiera att anläggningen, både internt och externt, produktionsmiljön och produktionsutrustningen är i rätt skick för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Frekvensen och innehållet i inspektionerna/kontrollerna ska baseras på risk. Innehållet ska ha definierade stickprov och det ska finnas koppling till relevanta tekniska specifikationer.

2.5.13 Produktutveckling (nytt kapitel)
Detta är ett nytt kapitel som omfattar kategorierna C, D, E, F, I och K. Det kräver att verksamheten har rutin för utformning och utveckling av nya produkter och vid förändring av produkter samt vid förändring av tillverkningsprocesser. Rutinen ska innefatta utvärdering av förändringens påverkan på ledningssystemet med hänsyn till nya livsmedelssäkerhetsfaror och därefter uppdatering av faranalyserna. Den ska beakta påverkan på processflödet för den nya produkten samt på befintliga produkter och processer. Dessutom ska rutinen beakta behov av resurser och utbildning samt krav på utrustning och underhåll. Avslutningsvis ska rutinen även innefatta behov av att utföra tester i produktion och av hållbarhet, för att validera produkten och att processer är kapabla att producera en säker produkt och leva upp till kundkrav.

2.5.14 Hälsostatus (nytt kapitel)
Detta är ett nytt kapitel som omfattar endast kategori D. Det är ett tillägg till 4.10.1 i ISO/TS 22002-6:2016. Verksamheten ska ha rutiner för att säkerställa att personalens hälsa inte har en negativ inverkan på produktionen av foder. Med hänsyn till legala krav i landet med produktion och om inte fastställda faror eller medicinsk bedömning indikerar något annat, ska särskilt personalen som arbetar i direkt kontakt med foder genomgå hälsokontroll. När ytterligare medicinska undersökningar är tillåtet, ska det utföras enligt de krav och intervall som företaget fastställt.

2.5.15 Krav för organisationer som har en multi-sitecertifiering (nytt kapitel)
Detta är ett nytt kapitel som omfattar kategorierna A, E, FI och G. Detta kapitel har två underkapitel, där ett gäller ledningen för centrala funktionen och ett interna revisioner. Ledningen för centrala funktionen ska säkerställa det finns tillräckliga resurser. Dessutom ska de säkerställa att roller, ansvar och krav är tydlig definierade för nyckelpersoner i ledningssystemet såsom ledning, interna revisorer och teknisk personal som utvärderar interna revisioner.

Centrala funktionen ska upprätta rutin och program för interna revisioner som omfattar lednings-systemet, centrala funktionen och alla anläggningar. Interna revisorer ska vara oberoende av de områden de gör revision på och vara anvisade att säkerställa opartiskhet på anläggningsnivå. Revisioner ska utföras på ledningssystemet, centraliserade funktioner och alla anläggningar minst årligen eller oftare baserat på riskbedömning.

Interna revisorer ska uppfylla olika kompetenskrav och de ska utvärderas årligen av certifierings-organet. Det är krav på två års arbetslivserfarenhet i livsmedelsindustri varav minst ett år i den aktuella organisationen. Dessutom en avslutad högre utbildning eller fem års arbetslivserfarenhet inom livsmedelsproduktion eller tillverkning, transport och lagring, detaljhandel, inspektion eller motsvarande. Där utöver ska revisionsledare slutfört en revisionsledarutbildning (minst 40 timmar) för ledningssystem för livsmedelssäkerhet eller kvalitet alternativt FSSC 22000. Andra interna revisorer ska ha slutfört en utbildning i intern revision (minst 16 timmar) som täcker in revisionsprinciper, revisionspraxis och revisionsteknik. Den utbildningen kan genomföras av revisionsledaren eller av extern utbildare. Alla revisorer ska ha utbildning (minst 8 timmar) i certifieringsprogrammet FSSC 22000 som täcker in ISO 22000, relevanta program för grundförutsättningar baserade på den teknisk specifikationen för branschen (ISO/TS 22002-X, PAS-xyz) och tilläggskraven enligt FSSC.

Rapporterna från de interna revisionerna ska utvärderas av den centrala funktionen som inkluderar att de ska ta hand om avvikelserna. De tekniska utvärderarna ska vara opartiska och ha kunskap om organisationen, processer och system. De ska även kunna tolka och tillämpa de styrande dokumenten för FSSC vilket minst är ISO 22000, relevanta program för grundförutsättningar baserade på den teknisk specifikationen för branschen (ISO/TS 22002-X, PAS-xyz) och tilläggskraven enligt FSSC.

De interna revisorerna och tekniska utvärderarna ska årligen genomgå en granskning av prestationsförmåga och en kalibrering. Identifierade behov av åtgärder ska vidtas inom rimlig tid och på lämpligt sätt av centrala funktionen.

Vad är FSSC 22000?

FSSC är en förkortning av Food Safety System Certification. FSSC 22000 är ett certifieringsprogram som syftar till att förse konsumenterna med säkra livsmedel.

Certifieringsprogrammet FSSC 22000 baseras på oberoende standarder och i första hand ISO-standarder. Det är ISO 22000 och tekniska specifikationer för olika branscher inom livsmedelskedjan, t.ex. ISO/TS 22002-1 som riktar sig till livsmedelstillverkare. Därutöver finns det tilläggskrav som är preciserade i FSSC 22000.

FSSC 22000 ägs av Foundation for Food Safety Certification, som är en stiftelse med bas i Nederländerna. Stiftelsen är icke vinstdrivande och i styrelsen finns representanter från olika intressenter i livsmedelskedjan.

Vill du veta mer om kraven i FSSC 22000 eller intern revision rekommenderar vi följande:

Förstå och tillämpa FSSC 22000 - live online

Intern revision för FSSC 22000 - live online

Lär känna FSSC 22000 (onlineutbildning)

Förstå och tillämpa ISO 22000 (handbok)

Förstå och tillämpa ISO/TS 22002-1 (handbok)