Ny version av IP Livsmedel

Den 1 januari 2021 ersatte standarden IP Livsmedel 2021:1 den tidigare versionen IP Livsmedel 2018:1. IP Livsmedel är en svensk grundcertifiering för livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet som utvecklas och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB. För att bli leverantör åt många företag inom exempelvis dagligvaruhandeln krävs denna minst denna certifiering eller motsvarande. Idag är nästan 4000 företag certifierade enligt någon av standardens moduler.

Uppdateringen av standarden innebär förändrade regler och även helt nya regler. Nedan redogör vi för några intressanta förändringar i IP Livsmedel 2021:1, med hänvisningar till kravelement.

Flera tidigare krav har uppdaterats med frekvenser för genomförande och krav på dokumentation inom vissa områden. Verifiering (6.5) ska göras årligen. Allergirutiner (15.1) ska vara skriftliga. Utvärdering av leverantörer tillsammans med avvikelser och åtgärder (16.2) ska dokumenteras.

Kravet på sårbarhetsanalys har nu delats upp i två regler (2.1-2.2) för att separera kraven på fusk/bedrägeri och hot/sabotage. Här ställs det nu krav på en årlig genomgång, ett förebyggande arbete samt krav på åtgärder om företaget drabbas.

I produktbeskrivning, flödesschema och faroanalys (5.1-5.4) inkluderas grundförutsättningar i kravet. Kravet på produktbeskrivningens innehåll är tydligare specificerat (5.1) och kraven på att känna till vilka faror som är relaterade produkterna gäller nu även företag utan en fysisk hantering av produkterna (5.4).

Kravet på skadedjurssäkring har delats upp i två regler (12.1-12.2) vilka förtydligar att riskbedömning ska användas som ett verktyg för att avgöra metoden för skadedjursövervakning. Riskbedömningen ska göras årligen.

Provtagningspunkter för vatten och is (13.1) ska baseras på risk och kunna motiveras och nu inkluderas även en kemisk analys av vatten i kraven.

Vid godkännande av leverantörer (16.1) finns det inte längre något krav på att leverantören ska vara certifierad enligt IP Livsmedel. Kraven för godkännande ska istället anpassas utefter vilka krav på livsmedelssäkerhet och spårbarhet som är aktuellt för respektive produkt och leverantör.

Slakteriverksamheter berörs av två helt nya kapitel (21-22) avseende djuromsorg på slakteri och på slakttransporter.

Behöver du vägledning i arbetet med IP Livsmedel?

Välkommen på vår utbildning Förstå och tillämpa IP Livsmedel – live online, den 17 mars 2021 kl 9.00-15.00!