Ny uppdatering av FSSC 22000 - version 4.1

I juli publicerades en uppdaterad version av certifieringsprogrammet FSSC 22000, version 4.1. Uppdateringarna berör bl.a. tilläggskraven för FSSC 22000-certifiering, definitioner samt krav på certifieringsorgan. Från och med 1 januari 2018 är det obligatoriskt att alla certifieringsrevisioner mot FSSC 22000 ska ske mot version 4.1.

FSSC 22000 version 4 publicerades redan i december 2016. Bakgrund till att FSSC 22000 nu uppdaterat sitt certifieringsprogram till version 4.1 är bl.a. behov av anpassning till GFSIs Benchmarking Requirements som gavs ut i maj samt input från European co-operation for Accreditation (EA) och certifieringsorgan. Det fanns även behov av textmässiga förtydliganden.

Det som primärt berör livsmedelsföretagens ledningssystem livsmedelssäkerhet och verksamhet är de s.k. tilläggskraven i FSSC 22000 som återfinns i FSSC 22000 Part II – Requirements for certification. Nedan redogörs för de huvudsakliga förändringarna i detta dokument, version 4.1 jämfört med version 4:

Ny struktur
Strukturen har ändrats då avsnitt tagits bort, slagits ihop eller kastats om. Strukturen för tilläggskraven är nu:

1. Hantering av tjänster
2. Märkning av produkt
3. Skydd av livsmedel (Food defense)
4. Förebyggande av matbedrägeri (Food fraud prevention)
5. Användning av logotype
6. Hantering av allergener (endast avseende kategorierna C, I och K)
7. Övervakning av omgivningsmiljö (endast avseende kategorierna C, I och K)
8. Produkters sammansättning (endast avseende kategori DII)
9. Hantering av naturtillgångar (endast avseende kategori A)

Avsnittet hantering av inköpt material har renodlats och flyttats till Hantering av tjänster. Avsnittet Ledning av personal (Supervision of personnel) är borttaget mot bakgrund att det berörs i krav på kompetens och medvetenhet i ISO 22000, 6.2.2.

Hantering av tjänster
Kraven på inköp och styrning av tjänsteleverantörer har kompletterats. Specifikationer över krav på tjänster ska regelbundet granskas så att de är aktuella. Tjänsterna ska bedömas och godkännas för att bekräfta efterlevnad av specificerade krav. Övervakning av leverantörer av tjänster ska göras för att försäkra att leverantörer fortlöpande uppfyller godkännandestatus. Minikrav på vilka inköpta tjänster som ska inkluderas har kompletterats med lagring och rengöring.

Laboratorier
Kraven på laboratorietjänster har förtydligats. I text framgår nu att kritiska analyser för livsmedelssäkerheten som görs ska utföras av ett kompetent laboratorium som har förmåga att ta fram precisa och repeterbara testresultat under användning av validerade metoder och best practice.

Food defense och food fraud prevention
Kravet på att identifiering samt bedömning och hantering av risk förknippat med sabotage och matbedrägeri ska inkluderas i ledningssystemet för livsmedelssäkerhet har förtydligats. Nu står i klartext att alla policies, procedurer och redovisande dokument som berör food defense och food fraud prevention ska stödjas (och ingå i) organisationens ledningssystem för livsmedelssäkerhet och alla produkter. Begreppet förebyggande åtgärd (preventive measure) har ersatts med styrande åtgärd (control measure) i avsnitten som berör food defense och food fraud prevention. Kravet på en minst årlig genomgång av planen för food defense och food fraud prevention är borttaget. Det ligger i linje med ISOs ledningssystemstandarder vilka inte ställer explicita krav på frekvenser för olika företeelser.

Hantering av allergener
Det har förtydligats att kravet endast gäller verksamheter i kategori C, I och K, d.v.s. produktion/beredning av livsmedel, produktion av förpackningsmaterial till livsmedel och foder samt produktion av (bio)kemikalier. Vidare har det förtydligats att lagkraven på märkning avseende allergener ska uppfyllas även i tillverkningslandet, inte bara i landet där produkten ska säljas.

Övervakning av omgivningsmiljö
Det har förtydligats att kravet endast gäller verksamheter i kategori C, I och K, d.v.s. produktion/beredning av livsmedel, produktion av förpackningsmaterial till livsmedel och foder samt produktion av (bio)kemikalier. Nu görs även en koppling till att verifieringen av effektiviteten av rengöring ska uppfylla kraven på verifieringsaktiviteter som beskrivs i ISO 22000. Formuleringen om validering är borttagen.

Förbättrade formuleringar och ändrade begrepp
Textmässigt har vissa formuleringar ändrats och lämpligare formuleringar valts i vissa delar, t.ex. används organisation istället för standard samt plan istället för procedur.


Vidare kan även nämnas att det i förra versionen av FSSC 22000 Part II – Requirements for certification stod att grundförutsättningarna (PRP) skulle valideras (shall be validated). Denna formulering har nu ändrats till att de ska godkännas (shall be approved).

Vad är FSSC 22000?

FSSC 22000 är ett certifieringsprogram för aktörer i livsmedelskedjan som bygger på vedertagna standarder, ISO 22000 Ledningssystem för livsmedelssäkerhet, sektorspecifika standarder för grundförutsättningar (PRP) samt FSSC 22000 tilläggskrav enligt FSSC 22000 Part II – requirements for certification. Utöver detta finns möjlighet att frivilligt tillämpa och i certifieringen inkludera kvalitetsledning genom ISO 9001.

Sedan tidigare är det känt att de stora förändringarna från FSSC 22000 version 3 till version 4 är krav på minst en oannonserad revision under ett certifikats giltighetstid, d.v.s. minst 1 eller 2 per treårsperiod. Vidare innebär version 4 krav på att företagen identifierar, bedömer och hanterar risker förknippat med sabotage och matbedrägeri som en del i sitt ledningssystem för livsmedelssäkerhet.