IFS Food version 8 är publicerad!

I april 2023 publicerade IFS (International Featured Standards) version 8 av IFS Food. Den nya versionen är ett resultat av feedback från IFS globala nätverk, aktuell situation inom livsmedelssäkerhet och intressenters förväntningar. Vid framtagande av version 8 har man även beaktat Codex Alimentarius, ISO 22003-2* och GFSIs benchmarking dokument. Standarden finns på flera språk, dock inte svenska.

Det ska vara möjligt att certifiera sig enligt IFS Food version 8 från och med 1 oktober 2023. Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt, dvs alla certifieringsrevisioner ska då utföras med utgångspunkt i version 8.

Det finns förändringar i olika delar av certifieringsprogrammet, t.ex. certifieringsprocessen, krav på certifieringsorgan och revisorer samt krav som företag ska uppfylla. Strukturen i IFS Food version 8 är i stort sett den samma som i version 7. Den som använt IFS Food version 7 kommer således att känna igen sig i strukturen, men även i kraven.

Här ger vi en övergripande beskrivning om några av de förändringar i IFS Food version 8 jämfört med version 7 som är värda att belysa.

Nedan finns exempel på förändringar vad avser certifieringsprocessen:

 • Förtydliganden om vad som gäller när ett företag har utlagda processer
 • Förtydligande hur det ska hanteras vid revisoner när företag har huvudkontor eller centrala funktioner som inte finns på produktionsanläggningen
 • Vid revision ska samtliga krav tillämpas av företaget, inklusive de krav som ska genomföras under en 12-månadersperiod, t.ex. ledningens genomgång
 • B-nivå i bedömning av uppfyllande av standardens krav innebär nästan fullständig överensstämmelse och klassificeras som avvikelse (tidigare definierades det som en punkt som kräver uppmärksamhet, dvs inte avvikelse).
 • Bedömning B-nivå är möjligt om det är ett Knock Out (KO)-krav, dock innebär det 0 poäng (tidigare var det inte möjligt att få B-nivå på KO-krav).
 • Företag kan välja att ha endast oanmälda revisioner och då erhålls stjärnstatus på certifikatet

Några övergripande förändringar i skall-kraven är följande:

 • I version 8 har det gjorts en del förtydligande i vissa krav genom att ersätta begrepp med andra begrepp, t.ex. ’available and in place’ har ersätts med ’documented and implemented’ samt att man skrivit om en del meningar
 • Begreppet ’äkthet’ har lagts till utöver produktsäkerhet, kvalitet och lagenlighet
 • I fler krav i standarden poängteras ett riskbaserat angreppssätt och i olika krav har det ändrats från faroanalys (hazard analysis) och riskbedömning (risk assessment) i version 7 till riskbaserat (risk-based) i version 8
 • I flera krav har det ändrats från ’regelbundet’ till ’inom en 12 månaders period’
 • Man har eftersträvat att skapa en röd tråd i var olika skall-krav kommer i standarden och det innebär att krav har flyttats inom ett kapitel eller mellan olika kapitel

Det finns några nya skall-krav i version 8 av IFS Food. De som vi anser är av störst betydelse är följande:

 • Mål för livsmedelssäkerhetskultur som ska beakta minst fyra olika perspektiv
 • Fler punkter som ska beaktas på ledningens genomgång
 • Procedurer för validering av HACCP-plan ska dokumenteras, implementeras och underhållas
 • Utbildningars effekt ska utvärderas
 • Underhållsplan för produktions- och lagerutrymmen ska implementeras och upprätthållas
 • Test av spårbarhet ska även inkludera massbalanstest
 • Riskbaserat program för övervakning av omgivningsmiljön ska implementeras och upprätthållas

Vill du ha mer ingående information om förändringarna rekommendera vi det digitala seminariet Nyheternas dag med fokus på IFS Food - live online.

*Krav på organ som tillhandahåller certifiering av produkter, processer och tjänster, när denna inkluderar en revision av systemet för livsmedelssäkerhet