World Food Safety Day, 7 juni 2022

WHO markerar betydelsen av säkra livsmedel genom att den 7 juni 2022 är World Food Safety Day, världsdagen för livsmedelssäkerhet. 

Att livsmedelssäkerhet inte går att ta för givet bekräftas i olika rapporter. Det gäller hur många konsumenter som drabbas, konsekvenserna för de som drabbas och de samhällskostnader det medför.

Enligt WHOs rapport, WHO Estimate the Global Burden of Foodborne Diseases, från 2015 uppskattas att följderna av förorenad mat och vatten är att:
- 600 miljoner människor blir sjuka varje år
- 420 000 dör varje år, varav 120 000 dödsfall är barn under 5 år

    I samma rapport beräknas att 110 miljarder US$ går förlorade varje år i produktivitet och medicinska kostnader. Därtill innebär livsmedelsburna sjukdomar att socioekonomisk utveckling hindras genom att det belastar hälso- och sjukvårdssystemen och skadar nationella ekonomier, turism och handel.

    Under 2015 publicerade det svenska institutet Agrifood Economics Centre en s.k. policy brief, Samhällskostnader för fem livsmedelsburna sjukdomar i Sverige. Den visar att samhällskostnaderna av de fem vanligaste livsmedelsburna sjukdomarna överstiger 1 miljard svenska kronor. 

    I EUs årliga rapport om zoonoser redogörs för de livsmedelsburna utbrott som inträffat och rapporterats inom EUs medlemsländer ett år. I den senaste rapporten för 2020, The European Union One Health 2020 Zoonoses Report, framgår att det har varit drygt 3000 livsmedelsburna utbrott under det året.

    De olika rapporterna visar på att livsmedelssäkerhet är ett område som måste vara högt upp på agendan i hela livsmedelskedjan över hela världen. Alla aktörer i livsmedelskedjan, inkl. myndigheter, behöver ta sitt ansvar för att förse konsumenterna med säkra livsmedel.