Rekommendationer för specialkost och anpassade måltider

Kost & Näring, som är en branschförening inom Ledarna, har utarbetat nationella rekommendationer kring specialkost och anpassade måltider i skola och förskola, något som har varit efterlängtat av många inte minst inom måltidsverksamheten.

Rekommendationerna ger vägledning om rätten till specialkost och anpassade måltider för barn och elever inom förskola och skola. Rekommendationerna reder även ut ansvarsfördelningen om specialkost med hänvisningar till lagstiftningen.

Syftet med rekommendationerna är bland annat att skapa en gemensam grund för att kunna göra likvärdiga bedömningar och skapa en samsyn kring vad de offentliga måltiderna ska erbjuda gällande individuellt anpassade måltider.

Livsmedelsverket följer med intresse Kost & Närings arbete då det idag saknas myndighets-gemensamma tolkningar inom området. Dock är man tydlig med att det är Kost & Näring som har tolkat lagen.

I rekommendationerna införs två begrepp som tydliggör skillnaden mellan olika typer av specialanpassningar av maten.

Med specialkost menas medicinskt motiverade avvikelser. Här handlar det om att man lagar och serverar mat som säkerställer att barnet/eleven inte blir sjuk eller skadas av det som serveras. Exempel är allergi och överkänslighet mot olika födoämnen.

Med anpassad måltid menas att man gör anpassningar som är nödvändiga för att barnet/eleven ska klara av sin vistelse på förskola/skola. Exempel är anpassningar på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.I rekommendationerna lyfter man fram att det i dessa fall krävs ett nära samarbete mellan flera olika yrkesgrupper inom förskolan/skolan samt medverkan av vårdnadshavare kring varje barns/elevs behov. Mål och syfte med den anpassade måltiden ska vara tydligt. I begreppet anpassad måltid ingår även andra avvikelser med hänsyn till diskrimineringslagstiftningen. Exempel på detta kan vara om man utesluter vissa livsmedel på grund av religion, eller om man väljer att äta helt växtbaserat. Ett vegetariskt måltidsalternativ räknas som en fullgod anpassad måltid, t.ex. vid religiösa eller etiska skäl.

Gällande intyg förespråkar man läkarintyg/ journalutdrag vid olika sjukdomsdiagnoser så som svår matallergi, multiallergi, luftburen matallergi, celiaki och funktionsnedsättande matallergi. För både specialkost och anpassade måltider rekommenderas att kostintyg ska fyllas i av vårdnadshavare eller myndig elev.

För pedagoger och andra vuxna ska specialkost/anpassad måltid erbjudas på samma villkor som för barnen/eleverna om det ingår i tjänsten att delta i måltiderna.

I en komplex måltidssituation behöver all personal samarbeta för att se till att maten man serverar är säker och att ingen blir sjuk. För att efterleva rekommendationerna och ta hand om de olika specialanpassningarna på ett nödvändigt och tillräckligt sätt krävs kunskap hos personalen inom olika delar i förskola/skola. Rekommendationerna förordar att all personal som tillagar, serverar eller på annat sätt hanterar specialkost eller anpassade måltider ska ha lämplig utbildning och att man ständigt fortbildar personal inom området. Tänk på att beakta de olika personalgrupperna som på något sätt kan vara involverade i mathanteringen, t.ex. kökspersonal, pedagoger och vaktmästare.

Bergström & Hellqvist har lång erfarenhet av kompetenssäkring inom specialkost. Vi uppmanar att varje aktör noga utvärderar kompetensbehovet med hänsyn till olika personalgrupper. Med utgångspunkt i det kan varje grupp få nödvändig utbildning på rätt nivå och på det sätt som passar den, fysisk lärarledd utbildning eller onlineutbildning.

Kontakta oss för att få hjälp i att identifiera behovet och skräddarsy lämpliga lösningar för utbildning.