​Många vuxna amerikaner är matallergiska...

...men ännu fler tror att de är det.

Det nya året inleddes med publicering av en stor amerikansk allergistudie. I studien deltog mer än 40 000 vuxna medborgare i USA. Ungefär 19% av deltagarna i studien uppgav att de hade en matallergi medan endast 10,8% av deltagarna bedömdes vara matallergiska. Av de som bedömdes ha en matallergi hade 48% utvecklat minst en av sina matallergier i vuxen ålder. 

Studien gjordes i form av en tvärsnittsstudie med frågeformulär där det utvärderas huruvida personerna hade en övertygande matallergi eller inte. De vanligaste matallergierna som rapporterades hos de övertygande allergiska var skaldjur (kräft- och blötdjur), jordnötter, mjölk, nötter och fisk. 45% bland de deltagarna med en övertygande matallergi var allergiska mot flera födoämnen. Andra typer av överkänslighet än matallergi, t.ex. intolerans exkluderades i studien.

Svenska studier har företrädesvis gjorts på barn. Andelen allergiska svenska barn varierar mellan de olika studierna, sannolikt beroende på val av studietyp och undersökningsmetod. Resultaten från de svenska studierna visar på varierande matallergiförekomst, allt från någon enstaka procent upp till 24 %. Studier som utöver frågeformulär kompletteras med IgE-antikroppar, läkarundersökning och livsmedelsprovokationer visar generellt på en lägre andel allergiker. Detta då de kostar betydligt mer att genomföra och är svårare att rekrytera studiedeltagare till vilket gör att deltagarantalet i studierna tenderar att vara väsentligt mindre.

Bergström & Hellqvist har tidigare skrivit om att många svenska barn undviker mat i onödan. Den amerikanska studien bekräftar att samma mönster finns hos vuxna. För både barn och vuxna är det angeläget att medicinskt bekräfta sin allergi för att inte i onödan utesluta livsmedel. Onödiga livsmedelsrestriktioner kan påverka såväl näringsintag, upplevd livskvalitet som privatekonomi för den påstått allergiske. Specialkost kräver allt mer resurser i våra offentliga måltidsverksamheter i Sverige. Att matgästerna får en korrekt diagnos är väsentligt både för det egna välbefinnandet och för samhällets nyttjande av resurser i måltidsverksamheter.