Livsmedelssäkerhetskultur lagstiftas inom EU

Den 3 mars 2021 signerade ordföranden i Europeiska kommissionen, Ursula von der Leyen, ändringsförordningen (EU) 2021/382 som ändrar (EG) 852/2004 om livsmedelshygien. Ändringen innebär bl.a. att livsmedelssäkerhetskultur införs som lag. Detta ger en tydlig signal att livsmedelssäkerhet betraktas som en mycket viktig fråga inom EU och att reella problem måste hanteras.

Lagstiftaren följer utvecklingen som har pågått i ett antal år inom livsmedelsbranschen, bl.a. genom arbetet inom Global Food Safety Initiative (GFSI). Där har det blivit tydligt att det inte räcker med strukturer och dokumentation utan att det alltid krävs ett gott ledarskap och en god organisationskultur för att framgångsrikt hantera risker förknippade med livsmedelssäkerhet. I skälen till den nya förordningen anges att livsmedelssäkerhetskultur bidrar till ökad livsmedelssäkerhet genom att öka medvetenheten och förbättra personalens beteende i livsmedelsanläggningar. Detta har även visats i flera vetenskapliga publikationer. Förändringen ligger även i linje med den nyligen utgivna revideringen av Codex Alimentarius allmänna principer för livsmedelshygien (General Principles of Food Hygiene, CXC 1-1969) där begreppet "livsmedelssäkerhetskultur” (food safety culture) ingår som en allmän princip. 

Kraven på livsmededelssäkerhetskultur är att se som en samlad ansats för att adressera reella problem och risker förknippade med livsmedelssäkerhet inom unionen. Det återstår att se vad det kommer att innebära legalt och i realiteten när sådana, relativt sett, abstrakta regler införs i lagtext. Det blir upp till varje livsmedelsföretagare att visa hur de gör för att införa, upprätthålla och påvisa en lämplig livsmedelssäkerhetskultur. Det ställer rimligen även nya krav på den offentliga kontrollen vad gäller utförande av offentlig kontroll samt utfärdande av sanktioner och uppföljningen av dessa.

Vägledningar och utbildningar för berörda aktörer i livsmedelskedjan samt för inspektörer inom den offentlig kontrollen kommer behövas för att syftet med lagändringen ska uppfyllas. Det är även av vikt för att den offentliga kontrollen ska kunna ske på ett ändamålsenligt, effektivt och enhetligt sätt samt att relevant hänsyn tas till livsmedelsföretagens art och storlek. 


Reglerna förknippade med livsmedelssäkerhetskultur placeras i Bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 i kapitel XIa, efter kapitel XI, med följande lydelse:

”KAPITEL XIa Livsmedelssäkerhetskultur

1. Livsmedelsföretagare ska införa, upprätthålla och påvisa en lämplig livsmedelssäkerhetskultur genom att uppfylla följande krav:

a) En engagerad ledning, i enlighet med punkt 2, och engagerade anställda för en säker produktion och distribution av livsmedel.

b) Ett ledarskap som syftar till produktion av säkra livsmedel och som involverar alla anställda i livsmedelssäkerhetsarbetet.

c) Medvetenhet om risker för livsmedelssäkerheten och om vikten av livsmedelssäkerhet och livsmedelshygien hos alla anställda i företaget.

d) Öppen och tydlig kommunikation mellan alla anställda i företaget, inom en verksamhet och mellan på varandra följande verksamheter, inklusive information om avvikelser och förväntningar.

e) Tillgång till tillräckliga resurser för att garantera säker och hygienisk hantering av livsmedel.

2. I ledningens engagemang ska ingå att

a) se till att roller och ansvarsområden tydligt kommuniceras inom varje verksamhet inom livsmedelsföretaget,

b) upprätthålla integriteten i systemet för livsmedelshygien när förändringar planeras och genomförs,

c) verifiera att kontrollerna genomförs i tid och på ett effektivt sätt och att dokumentationen är aktuell,

d) svara för att lämplig utbildning och handledning finns för personalen,

e) säkerställa överensstämmelse med relevanta lagstadgade krav,

f) uppmuntra till kontinuerlig förbättring av företagets hanteringssystem för livsmedelssäkerhet, när så är lämpligt, med beaktande av utvecklingen inom vetenskap, teknik och bästa praxis.

3. Vid genomförandet av livsmedelssäkerhetskulturen ska hänsyn tas till livsmedelsföretagets art och storlek.”

Ändringsförordningen är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater och den träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, d.v.s. den 24 mars 2021


Bergström & Hellqvist har under flera år arbetat med utbildning och rådgivning inom ledarskap och kultur för kvalitet och livsmedelssäkerhet. Vår utbildning 'Kultur och ledarskap för livsmedelssäkerhet - live online' är en utmärkt möjlighet för den som önskar få en inblick inom området.