​Livsmedelsexportörer till USA - är ni redo för FSMA?

Den nya livsmedelslagstiftningen i USA, Food Safety Modernization Act (FSMA), som publicerades i september 2015 medför nya krav på de livsmedelsföretag som exporterar livsmedel till USA. Det importerande företaget i USA ska visa att de livsmedel som företaget importerar uppfyller samma krav på livsmedelssäkerhet som de inhemskt producerade livsmedlen. USA importerar i dagsläget totalt ca 15 procent av de livsmedel som konsumeras I landet. Omkring 60% av all frukt och grönt och 80% av all fisk och skaldjur importeras.

FSMA medför bl.a. krav på att importören i USA ska kunna visa ett riskbaserat 'Supplier Verification Program'. Importeras produkter (inklusive råvaror) som är associerade med signifikanta livsmedelssäkerhetsfaror förväntas exempelvis en årligt återkommande audit på plats hos leverantören. Detta gäller om det importerande företaget inte eliminerar faran i sin egen process. FSMA medför även att alla företag som förädlar livsmedel och exporterar till USA ska uppfylla samma krav på faroanalys (inklusive tänkbara livsmedelssäkerhetsfaror relaterade till matbedrägeri) och förebyggande styrning av livsmedelssäkerhetsfaror. FSMA framhåller särskilt förebyggande styrning av allergener och rengöring. Kraven på dokumentation, utöver HACCP, är större än i EU-lagstiftningen. 

Intressant är att de exporterande företagen ska uppfylla samma krav på utbildning som företagen som är verksamma i USA. Varje anläggning ska ha en utsedd Preventive Control Qualified Individual (PCQI), som ska ha genomgått en utbildning eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper. På uppdrag av FDA har Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA) utvecklat ett standardiserat och omfattande utbildningsprogram som ska vara grunden för utbildning av företag både i USA och övriga världen. För att uppfylla kraven på att bli PCQI måste en fysisk kurs på 2,5 dagar fullföljas. Kurserna får endast utföras av instruktörer som är godkända av FSPCA.

Utbildning av PCQI i Europa är fortfarande i sin linda. I och med att den europeiska lagstiftningen kopplad till utbildning inte är så specifikt utformad som i USA är det inte sannolikt att den kommer att godtas inom FSMA. Detta att jämföra med med de legala reglerna för utbildning som finns i Kanada och Nya Zealand vilka har godtagits att uppfylla kraven enligt FSMA. Det innebär alltså i nuläget att alla europeiska företag som exporterar till USA måste uppfylla kraven på utbildning och PCQI.

Företag som är certifierade enligt en GFSI-godkänd standard, exempelvis BRC Food och FSSC 22000, uppfyller till stora delar kraven i FSMA. Alla exportörer till USA bör dock sätta sig in i terminologin och huvuddragen i FSMA samt göra en GAP-analys med hänsyn till kraven i FSMA.