Listeria fortsatt oroande patogen i Europa och i Sverige

Dags att summera 2015 (ja, ni läste rätt, utbrottsstatistik har av naturliga skäl en viss fördröjning). EFSA publicerade strax innan julen 2016 sin zoonosrapport för 2015. Rapporten visar att Campylobakter och Salmonella är de zoonoser som orsakar överlägset flest livsmedelsburna sjukdomsfall. Campylobakter är den fortsatt vanligaste livsmedelsburna zoonosen i Europa. Salmonellainfektionerna fortsätter att vara nummer 2. Stor uppmärksamhet i rapporten ges också åt statistiken kopplad till Listeria.

Campylobakter har fortsatt en ökande trend i Europa. Fågelkött är det vanligaste livsmedlet bakom campbylobakterinfektionerna. Jämfört med 2014 har antalet Salmonellafall ökat något (vilket delvis kan förklaras med förbättrade analysmetoder), men den långsiktiga trenden är fortsatt nedåtgående. De flesta Salmonellautbrotten inom EU 2015 har orsakats av smittade ägg och äggprodukter. Flest positiva livsmedelsprover hittas dock i rå köttråvara. Eftersom rått kött vanligtvis värmebehandlas i senare steg i livsmedelskedjan orsakar det inte lika många sjukdomsutbrott.

Antalet Listeriainfektioner i Europa har ökat stadigt de senaste åren men 2015 har antalet fall stabiliserats och är likvärdigt med antalet för 2014. Oroande är dock att en allt större andel av Listeriafallen drabbar äldre människor och att antalet döda till följd av Listeria var rekordhögt 2015. Inom EU rapporterades 270 människor som avlidna till följd av Listeriainfektioner under 2015, 18 av dem var svenskar. Listeria ses som ett gemensamt hot mot folkhälsan där nationerna behöver samarbeta för att förhindra kommande utbrott.

Äldre människor tillhör en riskgrupp att drabbas av Listeriainfektion och sjukdomsbilden är ofta allvarlig med blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. I princip alla drabbade behöver sjukhusvård och dödligheten för äldre och sjuka är hög, generellt 20-30%. Eftersom inkubationstiden är lång (i snitt ca 3 veckor) leder få utbrott till att smittkällan spåras. Fiskprodukter var den livsmedelskategori som oftast testades positivt för Listeria under 2015.

Trots att Listeria är ett problem i hela Europa är den inte att betrakta som en utlandssmitta. I stort sett samtliga svenskar som drabbades 2015 blev sjuka av mat i Sverige. Riskgrupper som äldre och sjuka reser sällan utomlands.

Orsakerna till att fler drabbas av Listeria i Europa är sannolikt en kombination av flera faktorer såsom en åldrande befolkning, nya matvanor (ökat utbud av livsmedel med lång hållbarhetstid som kan utgöra risklivsmedel, ökad konsumtion av färdigmat) och ökad användning av immunförsvarshämmande mediciner. Prover på ätfärdiga livsmedel överskrider sällan de legala mikrobiologiska gränsvärdena. Förekomst under gränsvärden när livsmedel släpps ut på marknaden kan dock ändå utgöra en risk om nästa led i kedjan eller konsumenten förvarar maten för länge eller för varmt – särskilt när det är fråga om riskgrupper.

Alla aktörer i livsmedelskedjan har ett centralt ansvar för att minimera riskerna för farorna i sin verksamhet och sina produkter. Dessutom behöver man säkerställa att konsumenterna får rätt information om hur produkterna ska hanteras och förvaras. Kom ihåg att viktiga statistiska underlag som EFSA-rapporten är användbara underlag i er årliga översyn av ert HACCP-system!