Hur viktigt är livsmedelssäkerhet?

EFSA har just publicerat en undersökning om EU-medborgares inställning till livsmedelssäkerhet. 41 % av EU-medborgarna anser sig ha ett personligt intresse av livsmedelssäkerhet, men skillnaderna är stora mellan länder. I Cypern och Finland säger sig 65% respektive 64 % vara personligt intresserade av livsmedelssäkerhet. Italien ligger i botten med endast 17 % intresserade. Sverige ligger i mittenspannet och ca 50 % uppger ett intresse för livsmedelssäkerhet.

I studien blev över 27 000 personer från olika demografiska grupper intervjuades på sitt modersmål i hemmiljö under april 2019. EU-medborgarna fick också besvara frågan om vilka 3 faktorer som är viktigast att beakta när man köper livsmedel. Kostnad och ursprung på maten är de faktorer som flest EU-medborgare bryr sig om. Livsmedelssäkerhet kommer först på plats 3. I Sverige är livsmedelssäkerhet ännu mindre prioriterat. Här är vi istället intresserade av ursprung, näringsinnehåll och etiska aspekter. Livsmedelssäkerhet kommer först på plats 6 i Sverige.

En majoritet av EU-medborgarna uppger att de i alla fall tillfälligt har förändrat sitt konsumtionsbeteende efter att en livsmedelssäkerhetsfara uppmärksammats för dem. Mest förändringsbenägna är vi i Sverige där 82 % har påverkats och ändrat sitt köpbeteende utifrån exempelvis myndighetslarm. Svenskarna är också de som är medvetna om (har hört talats om) flest livsmedelssäkerhetsfaror i hela EU.

Skillnaderna är stora mellan länderna när det gäller att ta livsmedelssäkerhet för givet, eller inte, när man handlar. I Sverige, Finland och Nederländerna tar en stor andel livsmedelssäkerhet för givet i affären och få personer har livsmedelssäkerhet som fokus när de väljer livsmedel. En intressant jämförelse kan göras med Cypern. Där uppger bara 10 % att de tar livsmedelssäkerhet för givet och över 54% har det som sitt huvudsakliga fokus när de köper mat.

Mest oroliga inom EU och även i Sverige är vi för antibiotika-, hormon- och steroidrester i livsmedel följt av pesticidrester och miljögifter. Tilltron till våra nationella myndigheter och forskare i Sverige är hög jämfört med stora delar av EU.

Livsmedelssäkerhet är självklart ett viktigt område för EU att arbeta med. Medborgare med hög kännedom om livsmedelslagstiftning och högt förtroende för myndigheter verkar i större grad ta livsmedelssäkerhet för givet när vi handlar. Sannolikt är det dock ett tag kvar tills vi verkligen kan ta livsmedelssäkerhet för givet.