Codex har tagit nästa steg för att modernisera HACCP

Vid Codex kommitté för livsmedelshygien (Codex Committee on Food Hygiene, CCFH) sammankomst i Boston, USA, den 9-13 november 2015, beslutades att påbörja ett arbete med att revidera General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) (nedan kallat GPFH) and its HACCP Annex.

CCFH beslutade om att bilda en ny elektronisk arbetsgrupp som ska ledas av Frankrike tillsammans med Chile, Ghana, Indien och USA . Gruppen ska förbereda ett förslag till utkast på ändringar som ska beaktas inför CCFHs nästa möte i november 2016 i Los Angeles, USA.

Utgångspunkten för beslutet var ett underlag, s.k. Discussion paper, som den elektroniska arbetsgruppen (eWG) tagit fram under 2015. Underlaget baseras på resultaten från en enkät som skickats ut till medlemmarna i arbetsgruppen. Arbetsgruppens rekommendationer om vilka områden som behöver täckas in vid en revidering av General Principles of Food Hygiene och HACCP annex kan sammanfattas i följande:

  • Vad GPFH och HACCP annex ska omfatta (scope)
  • Förtydliga gemensamma begrepp och förklara fler begrepp i delen om definitioner
  • Skapa systematiskt angreppssätt för faroidentifiering
  • Granska behovet av att skapa en grupp av styrande åtgärder som är väsentliga för att styra faror och som inte styrs genom CCP
  • Införa hänvisningar till andra vägledningar från FAO/WHO
  • Särskilja validering från verifiering i HACCP-princip 6
  • Ta fram ytterligare vägledning för användning av beslutsträdet med hänsyn till kemiska föroreningar, inkl. allergener och mykotoxiner

Föreslagen tidplan är att ett förslag till ny version av GPFH och HACCP annex presenteras under 2019 och att en ny version kan fastställas 2021.