Anmälningsplikt för fri-från livsmedel på väg bort

Anmälningsplikt för fri-från livsmedel ser ut att försvinna när Sär-När-reglerna ändras. Livsmedelsverket har skickat ut en remiss med sina förslag på hur de befintliga nationella reglerna för livsmedel för särskilda näringsändamål, sk. Sär-När ska förändras. Förändringen sker för att anpassa reglerna till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 (även kallad FSG-förordningen, Foods for specific groups). Förslaget innebär bland annat att Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:14 om livsmedel för särskilda näringsändamål) kommer att upphävas.

Många livsmedel som idag ses som Sär-När kommer from 20 juli 2016 att räknas som ”vanliga livsmedel”, bland annat de livsmedel som säljs som ”fri från allergen”. Anmälningsplikten som idag gäller för dessa livsmedel kommer att försvinna.

Dagens förordning (EU) nr 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans kommer också att upphävas. Dessa regler kommer istället att inkluderas i Informationsförordningen. Det finns även planer på att regler för laktosfria livsmedel ska regleras i Informationsförordningen framöver. För övriga fri-från allergen-påståenden finns inga planer på gemensamma EU-regler. Precis som för andra livsmedel så ska dock dessa livsmedel vara säkra och dess märkning får inte vara vilseledande.

Idag ska livsmedel som säljs som glutenfria, laktosfria eller fri från andra allergen anmälas till Livsmedelsverket för att få säljas i Sverige. Anmälan görs av den som tillverkar eller importerar/inför livsmedlet till Sverige. Livsmedelsverket gör idag ingen prövning av anmälan utan det är förtagets kontrollmyndighet som efter att anmälan kommit in ska kontrollera att lagstiftningen följs. Idag finns ca 330 företag i Sverige som har livsmedel anmälda enligt det här förfarandet.

Fördelarna med dagens anmälningssystem är att de ansvariga kontrollmyndigheterna snabbt får kännedom om nya fri från-produkter på marknaden vilket kan främja kontrollarbetet. Många företrädare för livsmedelsbranschen ser också anmälningsförfarandet som en form av kvalitetssäkring i leverantörsledet. På minussidan för systemet står den stora administrativa börda som hanteringen av anmälningarna innebär för Livsmedelsverket. Myndigheten bedömer att ett bibehållet anmälningssystem skulle behöva avgiftsfinansieras. De timmar som idag läggs på att administrera anmälningar skulle bättre kunna användas genom att stötta kontrollmyndigheterna i frågan. Livsmedelsföretagen lägger sannolikt också en hel del tid på att anmäla produkter till Livsmedelsverket utifrån nuvarande regler.

I remissen föreslår Livsmedelsverket att anmälningssystemet för fri från-produkter slopas från och med 20 juli 2016. Den som vill yttra sig om förslaget ska göra det senast den 26 april.