Vad är livsmedelslagen?

Med anledning av Sveriges EU-medlemskap behöver Sverige ta hänsyn till de bestämmelser och lagar som finns kring livsmedelshantering på EU-nivå. Det handlar bland annat om livsmedelskontroll och livsmedelsföretagarnas skyldigheter, men också sådant som rör personalens hygien. På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om lag och ordning kring livsmedelssäkerhet. Du kan också fördjupa dig i lagarna som gäller både i svensk lagstiftning och det som är bestämt från EU. 

 Den livsmedelslag i Sverige som står under Näringsdepartementet utfärdades år 2006 då den ersatte sin föregångare från 1971. Lagen har som syfte att säkerställa standarden för all livsmedelssäkerhet i Sverige (och EU). En anledning är att skydda människors hälsa för att undvika att konsumenter skadas eller blir sjuka av mat och dryck. I livsmedelslagen regleras både hantering, förvaring, transport, märkning av och handel med livsmedel. Det vill säga både hur mat bland annat ska få transporteras och förvaras samt vad som måste framgå i innehållsförteckningen på produkterna. Det är värt att notera att livsmedel har en väldigt bred definition enligt de regler som omfattar livsmedelshantering. Definitionen inkluderar förutom mat även dricksvatten och tobak.

Några viktiga lagar med krav inom livsmedelssäkerhet är:

Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning (spårbarhet)
Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien
Förordning (EG) nr 853/2004 om hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
Förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna