Vad är ISO/TS 22002?

I ISO/TS 22002 specificeras kraven på grundförutsättningar för livsmedelssäkerhet. TS står för Technical Specification vilket indikerar att de har mer specifika krav i standarden i jämförelse med ledningssystemstandarder från ISO. Kraven i ISO/TS 22002 omfattar att upprätta, införa och underhålla program för grundförutsättningar. På engelska benämns grundförutsättningar för prerequisites programmes och det förkortas PRP.

Det finns flera standarder inom ISO/TS 22002 som riktar sig till olika delar av livsmedelskedjan, bl.a.:

- Manufacturing (ISO/TS 22002-1)
- Catering (ISO/TS 22002-2)
- Farming (ISO/TS 22002-3)
- Packaging (ISO/TS 22002-4)
- Transport and distribution (ISO/TS 22002-5)
- Feed (ISO/TS 22002-6)

Förenklat, handlar standarder inom ISO/TS 22002 om hur det ska vara och vad man ska göra i en verksamhet för att skapa en hygienisk miljö för livsmedelsäkerhet. Grundförutsättningarna utgör en grundläggande plattform i ett företag för att hantera livsmedelssäkerhetsfaror.

Kraven i ISO/TS 22002-1 (Manufacturing) finns i följande huvudkapitel:

- Konstruktion och planlösning för byggnader
- Planlösning för anläggning och arbetsutrymm,en
- Medier - luft, vatten och energi
- Avfallshantering
- Utrustningens lämplighet, rengöring och underhåll
- Hantering av inköpta material
- Åtgärder för förebyggande av korskontaminering
- Rengöring och desinfektion
- Skadedjurskontroll
- Personalhygien och personalutrymmen
- Omarbetning
- Rutin för produktåterkallelse
- Lagerhållning
- Produktinformation och konsumentmedvetenhet
- Skydd mot hot, sabotage och förfalskning av livsmedel, biosäkerhet och bioterrorism